2013 zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

α-synukleina - nowe spojrzenie na znane białko. Możliwości wykorzystania w diagnostyce i terapii choroby Parkinsona

Anna Sznejder-Pachołek1, Ilona Joniec-Maciejak1, Adriana Wawer1, Andrzej Członkowski1, Dagmara Mirowska-Guzel1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska, HealthQuest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Warszawa, Polska
2. II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 151–157
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, α-synukleina, białka prionowe, monomery/tetramery α-synukleiny

Streszczenie

Przyczyny neurodegeneracji w chorobie Parkinsona nadal nie są w pełni poznane. Od wielu lat wiadomo, że α-synukleina (ASN) jest białkiem, które łącznie z innymi białkami tworzy nieprawidłowe agregaty w postaci cytoplazmatycznych wtrętów tzw. ciał Lewy’ego – patologicznych tworów występujących w chorobie Parkinsona (ChP). Ostatnie doniesienia dotyczące α-synukleiny rzuciły nowe światło na rolę tego białka w patogenezie ChP. Zweryfi kowano pogląd dotyczący fi zjologicznej postaci ASN, pojawiły się również doniesienia sugerujące prionowe właściwości ASN. Ukazały się prace dotyczące zastosowania oznaczeń stężenia ufosforylowanej i nieufosforylowanej frakcji ASN jako markera ChP. Prowadzone są również badania nad szczepionką przeciwko α- i β-synukleinie w ChP. Owe badania i odkrycia stwarzają nowe perspektywy zarówno dla diagnostyki, jak i terapii ChP.