Instrukcje dla autorów

 

Prace należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną – za pośrednictwem panelu redakcyjnego: www.editorialsystem.com/fpn.

  

Tematyka czasopisma

"Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology / Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii" jest półrocznikiem publikującym prace naukowe i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności. Czasopismo przyjmuje prace w języku polskim lub angielskim.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są następujące zagadnienia:

 • Farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych
 • Farmakologiczne leczenie chorób neurologicznych
 • Badania skuteczności i tolerancji nowych leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
 • Farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
 • Neuropsychofarmakologia dzieci i młodzieży
 • Neuropsychofarmakologia wieku podeszłego
 • Mechanizm działania leków psychotropowych
 • Wpływ leczenia farmakologicznego na czynność bioelektryczną mózgu (farmako-EEG)
 • Wpływ leczenia farmakologicznego na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne
 • Metody psychometrycznej oceny działania leków
 • Objawy niepożądane działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
 • Aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia
 • Neuroobrazowanie stosowania leków w psychiatrii i neurologii
 • Problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii i neurologii
 • Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii

 

Rodzaje artykułów

Czasopismo przyjmuje do druku:

• artykuły oryginalne,
• artykuły poglądowe,
• prace kazuistyczne (opisy przypadków),
• listy do redakcji,
• sprawozdania z konferencji naukowych,
• recenzje książek,
• artykuły specjalne (tylko zamawiane).

 

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji.

Treści przedstawione w artykułach powinny być zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej (https://www.wma.net/wp-content/uploads/2018/07/DoH-Oct2008.pdf); dyrektywami EU, ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych (www.icmje.org), zasadami Komitetu Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME), które wyznaczają standardy i dostarczają wskazówek umożliwiających spełnienie wymagań etycznego publikowania.

Dane dotyczące pacjenta, a także fotografie umożliwiające jego identyfikację, muszą zostać usunięte z artykułu, chyba że pacjent wyrazi pisemną zgodę na ich wykorzystanie.


Konflikt interesów i finansowanie

Możliwe konflikty interesów, zarówno pierwszego autora, jak i wszystkich współautorów, finansowe lub inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z obecną pracą, jak również wszelkie granty lub inny rodzaj wsparcia finansowego bądź materialnego muszą zostać wyszczególnione w oświadczeniu dołączonym do pracy.


Deklaracja autorów w odniesieniu do artykułu

Składając artykuł, należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące artykułu (wzór oświadczenia dostępny jest w panelu redakcyjnym w zakładce „Oświadczenie autorów"). Oświadczenie może w imieniu wszystkich autorów podpisać i złożyć autor korespondujący.
Składając pracę, autorzy deklarują tym samym, że artykuł:
• nie był wcześniej publikowany (z wyjątkiem krótkiego streszczenia) oraz nie został zgłoszony i skierowany do druku w innym czasopiśmie,
• nie zostanie opublikowany w innym czasopiśmie (także w tłumaczeniu) bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do tytułu,
• został zaakceptowany przez wszystkich autorów oraz władze jednostki, w której odbyło się badanie,
• został przygotowany zgodnie z uznanymi zasadami etycznymi i obowiązującym prawem, z poszanowaniem podmiotowości badanych osób.


Wkład autorów w przygotowanie pracy

Autorzy, składając pracę, oświadczają, że wszyscy wymienieni autorzy wnieśli istotny wkład w przygotowanie pracy, wszystkie dane w artykule są prawdziwe oraz że artykuł nie jest plagiatem. Należy wskazać wkład pracy poszczególnych autorów, np. zasadniczy wkład w koncepcję i projekt pracy, zebranie danych i ich interpretacja, analiza statystyczna i przygotowanie wyników badań do analizy, krytyczne zrecenzowanie pod kątem istotnej zawartości intelektualnej, zebranie piśmiennictwa, akceptacja ostatecznej wersji artykułu.


Proces recenzji i obowiązki recenzentów

Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne są poddawane recenzji przez dwóch anonimowych recenzentów niepochodzących z ośrodka autorów pracy. Prace są wysyłane do recenzentów bez strony tytułowej oraz bez oświadczenia autorów. Autorzy są zobowiązani do poddania się procesowi recenzji i zgodnie z nią dokonania odpowiednich poprawek lub – jeśli nie zgadzają się na nie – wycofania artykułu.
Artykuły winny być traktowane przez recenzentów z poufnością, ocena recenzenta powinna być obiektywna, a recenzenci nie powinni mieć konfliktu interesów w odniesieniu do autorów oraz finansowania pracy. Zadaniem recenzentów jest także wskazanie ewentualnych istotnych publikacji, które należałoby zacytować w pracy.
Lista recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze pisma z danego roku.

Obowiązki redaktorów

Redaktorzy dbają o zachowanie anonimowości recenzji. Nie powinni oni mieć konfliktu interesów w odniesieniu do autorów artykułów odrzuconych lub zaakceptowanych. Redaktorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za odrzucenie lub akceptację artykułu i są do tego upoważnieni.

Odpowiedzialność prawna

Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w czasopiśmie artykuły przedstawiały rzetelne i prawdziwe informacje. Jednakże redakcja nie odpowiada za treści przedstawione w artykułach, gdyż stanowią one wyraz wiedzy i poglądów autorów.

Wyniki badań klinicznych

Zgodnie ze stanowiskiem Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, czasopismo nie uzna wyników opublikowanych w rejestrze badań klinicznych jako publikacji wcześniejszej, jeśli wyniki te zostały przedstawione w krótkiej formie (mniej niż 500 słów), streszczeniu lub tabeli.
Jednakże ujawnienie wyników w innych okolicznościach (np. spotkań inwestorów) nie jest zalecane i może podważyć wiarygodność rękopisu. Autorzy powinni ujawnić wszystkie zamieszczane w rejestrach wyniki tej samej bądź powiązanej pracy.

Raportowanie wyników badań klinicznych

Wszystkie badania randomizowane (zaślepiane) prezentowane w artykule powinny zawierać wypełniony schemat Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT). Więcej informacji dostępnych jest na http://www.consort-statement.org.
Czasopismo przyjęło stanowisko Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych, który wymaga, jako warunku niezbędnego do rozpoczęcia procesu redakcyjnego, rejestracji badania w rejestrach publicznych. Badania kliniczne muszą być zarejestrowane wcześniej lub w trakcie włączania pacjenta. Numer badania powinien być wpisany na końcu streszczenia artykułu. Badanie kliniczne jest definiowane jako każde badanie, które prospektywnie przypisuje pojedynczego człowieka lub grupę ludzi do jednej lub więcej interwencji związanej z ochroną zdrowia w celu oceny jej wyników i wpływu na zdrowie. Do interwencji takich zaliczają się wszelkie modyfikacje biomedyczne lub inne związane z przyczynami chorób (np. leki, procedury chirurgiczne, urządzenia, kuracje behawioralne, diety, zmiany procesu opieki), rezultaty zdrowotne zawierające jakiekolwiek miary biomedyczne lub inne związane ze zdrowiem uzyskane na pacjentach lub uczestnikach badania, łącznie z miarami farmakokinetycznymi i zdarzeniami/działaniami niepożądanymi. Badania czysto obserwacyjne (w których interwencje medyczne nie leżą w gestii badacza) nie wymagają rejestracji. Więcej informacji dostępnych jest na http://www.icmje.org.


Prawo autorskie i aspekty prawne

W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
Wszystkie prace po opublikowaniu są dostępne w systemie Open Access i na zasadach użytkowania określonych licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Do materiałów poprzednio opublikowanych autorzy winni dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego wydawcy.
Każdy potencjalny konflikt interesów będzie rozpatrywany przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora(ów) są zgodne z polskim prawem oraz z konwencjami międzynarodowymi wiążącymi Polskę.

Prawa do artykułu zatrzymane przez Autora

Autor (lub pracodawca, lub instytucja) zatrzymuje prawa do artykułu zgodnie z licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).


Składanie artykułów

Czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim. Prace należy składać poprzez panel redakcyjny www.editorialsystem.com/fpn. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstu przed recenzją, jeśli nie jest on zgodny z tematyką czasopisma lub jeśli nie jest zadowalający pod względem treściowym lub formalnym.

Wymagania dotyczące tekstu

Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekroczyć 5000 słów. Objętość pracy kazuistycznej nie może przekroczyć 2500 słów. Pliki tekstowe przesłane za pośrednictwem panelu redakcyjnego powinny być przygotowane czcionką 12 pkt, z odstępami 1,5 i marginesami 2,5 cm. Nie należy justować kolumny tekstu i przenosić wyrazów. Prosimy także o usuwanie podwójnych spacji i nieużywanie spacji w funkcji tabulatorów. Należy unikać przypisów.

Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej strony.
Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwy instytucji, w których pracują autorzy, imię i nazwisko autora korespondującego, jego adres, numer telefonu oraz e-mail.
Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, o objętości 200–250 słów w przypadku prac oryginalnych i poglądowych, a w przypadku prac kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części: cel, metoda, wyniki oraz wnioski. Streszczenie pracy poglądowej powinno składać się z części: cel, przegląd piśmiennictwa, wnioski. Streszczenie pracy kazuistycznej powinno składać się z części: wstęp, opis przypadku, komentarz. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych zgodnych z Index Medicus.
Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angielskim, zorganizowane podobnie jak streszczenie polskie – dla pracy oryginalnej: objectives, material and methods, results, conclusions; dla pracy poglądowej: objectives, literature review, conclusions; dla pracy kazuistycznej: objectives, case report, conclusions. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych w języku angielskim.
Autorzy prac w języku angielskim nie zamieszczają streszczeń polskich.
Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy.
W pracy oryginalnej należy wyróżnić następujące części: cel, metoda, wyniki, wnioski (objectives, material and methods, results, conclusions).
W pracy poglądowej należy wyróżnić części: cel, przegląd piśmiennictwa, wnioski (objectives, literature review, conclusions).
W pracy kazuistycznej natomiast: wstęp, opis przypadku, komentarz (objectives, case report, conclusions).
W części metodycznej należy podać informacje o zgodzie właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej zgodzie osób badanych, jak również dane na temat stosowanych testów statystycznych.

Należy używać wyłącznie międzynarodowych nazw leków.
Skróty używane w tekście należy wyjaśnić przy pierwszym ich zastosowaniu (również w streszczeniu), można także sporządzić słowniczek skrótów używanych w pracy.
Należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania (np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić wszelkie zależności finansowe i inne informacje, których nieumieszczenie mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.
Na końcu artykułu, przed piśmiennictwem, można zamieścić ewentualne podziękowania autorskie.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie, ponumerowane cyframi arabskimi i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko i rok), np. Kowalski i wsp., 2004. W wypadku dwóch autorów trzeba podać oba nazwiska, zaś w wypadku trzech lub więcej autorów – nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp." oraz rok. W spisie piśmiennictwa należy cytować nazwiska pierwszych sześciu autorów. W wypadku więcej niż sześciu autorów należy po szóstym nazwisku dodać „i wsp.". W wypadku książek należy podać nazwiska wszystkich redaktorów. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z listą skrótów Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna być przywołana w tekście – i odwrotnie każda przywołana w tekście pozycja musi znaleźć się w spisie piśmiennictwa.

Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:

Artykuły w czasopismach

Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X i wsp. Neurocognitive correlates of the COMT Val (158)Met polymorphism in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52: 701–707.

Streszczenia z konferencji
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psychopathology. 8th ECNP Regional Meeting, Moscow, Russia, April 14-16 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 2): S93–S94.

Książki
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Rozdziały w książkach
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. W: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.), Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, 1–46.

Strony internetowe
Należy podać adres URL i datę ostatniego dostępu, a jeśli tekst jest nim opatrzony – także DOI.
Murawiec S. Farmakoterapia jako efekt relacji lekarz-pacjent; http://www.psychiatria.pl/artykul/farmakoterapia-jako-efekt-relacji-lekarz-pacjent/8852.html (last accessed on 8.04.2015).

Tabele

Tabele artykułów w języku polskim powinny być opatrzone także tytułami w języku angielskim. Tabele artykułów napisanych w języku angielskim nie wymagają zamieszczania dodatkowo polskich tytułów. Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, umieszczone na osobnych stronach i przesłane jako odrębne pliki. Należy zaznaczyć lokalizację tabel w tekście głównym. Objaśnienia do tabel należy podać w przypisach pod tabelami.

Materiały ilustracyjne

Ryciny, podobnie jak tabele, powinny zawierać także tytuły w języku angielskim. Ryciny artykułów napisanych w języku angielskim nie wymagają zamieszczenia dodatkowo tytułów polskich. Ryciny powinny być numerowane cyframi arabskimi, umieszczone na osobnych stronach i przesłane jako odrębne pliki. Należy zaznaczyć lokalizację rycin w tekście głównym. Dobrze, by materiały ilustracyjne miały wielkość mniej więcej docelową, by użyto w nich czcionki w jednolitym rozmiarze, najlepiej kroju Calibri. Ryciny można przesłać w następujących formatach: TIFF, JPG, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw i EPS. Fotografie winny mieć minimalną rozdzielczość
300 dpi i winny być przesłane w formacie TIFF lub JPG. Objaśnienia do rycin należy podać w przypisach pod rycinami.
Podpisy do rycin i tabel należy dołączyć w odrębnym pliku.
Ryciny zasadniczo są drukowane w czerni i bieli. Jednak na życzenie autora mogą zostać wydrukowane w kolorze na koszt autora.
Jeżeli materiały ilustracyjne dołączone do pracy były uprzednio opublikowane lub prawa do nich nie należą do autorów, trzeba podać źródło i pisemną zgodę na jej publikację od właściciela praw autorskich.


Korekta autorska

Przed opublikowaniem artykułu autor korespondujący otrzymuje artykuł w formacie PDF. Do otwarcia pliku potrzebny jest darmowy program Adobe Reader, który można pobrać ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html. Poprawki najlepiej nanosić w postaci komentarzy w PDF-ie. Jeżeli artykuł nie zostanie odesłany we wskazanym czasie, może on zostać opublikowany bez zatwierdzenia ze strony autorów.