2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny

Piotr Tutka1, Katarzyna Mróz1, Witold Zatoński2
1. Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 1, 33–39
Słowa kluczowe: cytyzyna, nikotyna, palenie papierosów, receptory nikotynowe, uzależnienie od nikotyny

Streszczenie

Cytyzyna jest roślinnym alkaloidem, znanym w lecznictwie od ponad pięćdziesięciu lat, o właściwościach agonistycznych w odniesieniu do nikotynowych receptorów acetylocholinergicznych. W ostatnich latach opublikowano kilka interesujących wyników badań farmakologicznych cytyzyny, co spowodowało wzrost zainteresowania tym lekiem wśród naukowców i lekarzy praktyków. Praca, w swej pierwszej części przedstawia nowe dane, głównie dotyczące farmakodynamiki cytyzyny, które stanowią silną przesłankę przemawiającą za jej zastosowaniem w leczeniu uzależnienia od nikotyny, a – być może – także innych zaburzeń i chorób. W dalszej części pracy opisano najbardziej charakterystyczne efekty ośrodkowego i obwodowego działania cytyzyny. Przedstawiono wstępne wyniki badań klinicznych, które potwierdzają terapeutyczną skuteczność cytyzyny, porównywalną do skuteczności bupropionu, leku stosowanego z wyboru w leczeniu nikotynizmu. Zwrócono uwagę na cytyzynę jako modelowy związek do poszukiwania innych terapeutycznie skutecznych i bezpiecznych analogów.

Adres do korespondencji:
Piotr Tutka
Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin
tel: 0 81 7425654
e-mail: tutka@am.lublin.pl