2018 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Deprywacja snu z przyspieszeniem cyklu snu i czuwania w terapii depresji lekoopornej a cechy rytmu okołodobowego i temperamentu – badanie wstępne

Ewa Kurczewska1, Ewa Ferensztajn-Rochowiak1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 249–262
Data publikacji: 07-01-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.01.001
Słowa kluczowe: depresja lekooporna, deprywacja snu, chronotyp, temperamenty afektywne

Streszczenie

Cel pracy. Oceniano skuteczność całkowitej deprywacji snu (total sleep deprivation, TSD) z przesunięciem fazy snu (sleep phase advance, SPA) dla potencjalizacji farmakoterapii u chorych z depresją lekooporną (treatment-resistant depression, TRD). Badano zależność między poprawą kliniczną w wyniku zastosowanego leczenia zintegrowanego a chronotypem i temperamentami afektywnymi.

Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 30 osób z TRD w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD n = 15) lub jednobiegunowej (ChAJ n = 15) w wieku 52 ± 12 lat (17 kobiet, 13 mężczyzn). Zastosowano TSD oraz 3-dniowe SPA (o 5, 3 i 1 godz. wcześniej). Nasilenie depresji określano przy użyciu Skali Depresji Hamiltona (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS). Wszyscy pacjenci zostali ocenieni za pomocą Skali Ranności (Composite Scale of Morningness, CSM) oraz Skali oceny temperamentu (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Auto-questionnaire, TEMPS-A).

Wyniki. Poprawę kliniczną, zdefiniowaną jako redukcję nasilenia depresji o ≥ 50% punktacji w HDRS w porównaniu ze stanem wyjściowym, utrzymującą się do końca badania (14 dni), uzyskało 16 z 30 pacjentów z TRD. Nie stwierdzono istotnego związku między poprawą kliniczną a rodzajem chronotypu oraz temperamentami afektywnymi.

Wnioski. W przeprowadzonym badaniu TSD z SPA okazało się skuteczną metodą potencjalizacji farmakoterapii TRD u ponad połowy chorych. Związek pomiędzy chronotypem i temperamentami afektywnymi a odpowiedzią kliniczną na metody chronoterapeutyczne depresji wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Ewa Kurczewska
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572, Poznań, Poland
email: dopierala.ewa@gmail.com