Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zależność pomiędzy sposobem leczenia farmakologicznego a objawami negatywnymi, depresją, funkcjonowaniem społecznym i jakością życia chorych na schizofrenię w okresie 11–15 lat po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej

Krystyna Jaracz1, Krystyna Górna2, Justyna Kiejda2, Katarzyna Gołębiewska2, Jan Jaracz3
1. Department of Neurological Nursing, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland; Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
2. Department of Psychiatric Nursing, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland; Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (1), 23–33
Data publikacji: 28-07-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.117698
Słowa kluczowe: objawy negatywne, schizofrenia, farmakoterapia

Streszczenie

Cel. Celem niniejszej pracy była analiza zależności pomiędzy sposobem leczenia farmakologicznego (leki przeciwpsychotyczne vs przeciwpsychotyczne + przeciwdepresyjne) a występowaniem objawów negatywnych w grupie pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy 11–15 lat wcześniej. Zanalizowano także inne aspekty funkcjonowania chorych – występowanie objawów depresyjnych, funkcjonowanie społeczne, jakość życia – i dokonano analizy porównawczej. 

Metoda. Badanie objęło 56 pacjentów, których oceniano miesiąc po wypisie ze szpitala (badanie 1) i następnie: po roku, 4–6, 7–11 i 11–15 latach po badaniu 1. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Objawów Negatywnych Mardera (NSFS), Skalę Depresji dla Schizofrenii (CDSS), Skalę Funkcjonowania Społecznego (SFS) i Skalę Jakości Życia WHOQoL.

Wyniki. Większość pacjentów otrzymywała leki przeciwpsychotyczne przez cały okres obserwacji (85,7–94,6%). Wśród nich 69,6–77,6% przyjmowało tylko leki przeciwpsychotyczne, a 22,9–32,4% przeciwpsychotyczne wraz z przeciwdepresyjnymi. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy sposobem leczenia a częstością występowania objawów negatywnych oraz żadnych istotnych różnic w zakresie średnich punktacji w skalach CDSS, SFS i WHOQoL w żadnym z punktów czasowych badania.

Wnioski. Sposób leczenia – monoterapia (tylko leki przeciwpsychotycze) vs politerapia (leki przeciwpsychotyczne i leki przeciwdepresyjne) – nie miał wpływu na częstość występowania objawów negatywnych oraz innych klinicznych i psychospołecznych wskaźników przebiegu choroby. Uzyskane wyniki zdają się odzwierciedlać brak satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeb pacjentów w zakresie łagodzenia objawów negatywnych schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Professor Krystyna Jaracz
Poznan University of Medical Sciences,
Department of Neurological Nursing
11 Smoluchowskiego Str., 60-179 Poznań, Poland
email: jaracz@ump.edu.pl