Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Psychoza poporodowa ze szczególnym uwzględnieniem jej leczenia

Anna Konopka1, Jagoda Kaczmarek1, Sylwia Serbin1, Weronika Kulma1, Wiktoria Bossy1, Ewa Kurczewska1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (2), 169–185
Data publikacji: 19-01-2024
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.129293
Słowa kluczowe: zaburzenie afektywne dwubiegunowe, okres okołoporodowy, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Cel. Ciąża oraz połóg to czas diametralnych zmian w funkcjonowaniu kobiety na poziomie społecznym, psychologicznym i biologicznym. Z powodu tych zmian zaburzenia okołoporodowe występują powszechnie. Reprezentowane są głównie przez smutek poporodowy i depresję poporodową. Psychoza poporodowa, choć występuje rzadko, jest chorobą mogącą się wiązać z niebezpieczeństwem zarówno dla zdrowia matki, jak i dziecka. Celem pracy było przedstawienie aktualnych informacji dotyczących psychozy poporodowej, podkreślenie konieczności podjęcia szybkich działań terapeutycznych, a także dokładne omówienie wszystkich etapów jej leczenia.

Przegląd piśmiennictwa. W artykule dokonano przeglądu aktualnych publikacji związanych z zagadnieniem psychozy poporodowej. Piśmiennictwo skompletowano, korzystając z bazy naukowej PubMed. W pracy zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące etiologii, objawów i diagnozy tej choroby. Szczegółowo omówiono też leczenie i profilaktykę psychozy poporodowej. Skupiono się również na pracach zgłębiających powiązanie psychozy poporodowej z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Wnioski. Psychoza poporodowa zazwyczaj rozwija się w krótszym czasie niż inne zaburzenia psychiczne związane z porodem i bezwzględnie wymaga hospitalizacji. Podstawą leczenia jest farmakoterapia z zastosowaniem leków z grup leków normotymicznych, benzodiazepin oraz leków przeciwpsychotycznych. Możliwe jest także wykorzystanie elektrowstrząsów. Dodatkowo po ustąpieniu objawów zaleca się kontynuowanie terapii litem przez około 9 miesięcy. Pacjentki, które należą do grupy ryzyka, powinny być dokładnie poinformowane o możliwości nawrotu choroby oraz dostępnych opcjach terapeutycznych. Edukacja matek oraz ich rodzin, uważna obserwacja i farmakoterapia są najważniejsze w zapobieganiu wystąpieniu negatywnych skutków choroby.

Adres do korespondencji:
Anna Konopka
Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Oddział B Psychiatryczny Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
email: anna_konopka@interia.pl