Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Patogeneza zespołów lękowych w koncepcjach Jaaka Pankseppa i Josepha LeDoux: implikacje dla farmakoterapii i psychoterapii

Sławomir Murawiec1, Justyna Danel2
1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia, Grupa Luxmed
2. Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 65-78
Data publikacji: 07-07-2023
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127422
Słowa kluczowe: emocje, lęk, farmakoterapia, strach, neurobiologia, podstawowe systemy emocjonalne mózgu

Streszczenie

Cel. Prezentowana praca skupia się na omówieniu dwóch teorii patogenezy zespołów lękowych, autorstwa Jaaka Pankseppa i Josepha LeDoux, oraz na analizie wpływu tych założeń na aspekty kliniczne farmakoterapii i psychoterapii.

Przegląd piśmiennictwa. Panksepp, badając lęk, podkreślał jego ewolucyjny i neurobiologiczny wymiar. Formułował swoje założenia w oparciu o badania empiryczne. Opisał siedem podstawowych systemów emocjonalnych, w tym co najmniej dwa odpowiadające za reakcję osobników na niebezpieczeństwo przebiegającą w sposób nieuświadomiony. LeDoux i Pine w odniesieniu do pojedynczego systemu strachu/lęku opisali koncepcję dwusystemową, w ramach której mamy z jednej strony system opartego na subiektywnie przeżywanej warstwie reakcji jednostki na zagrożenie oraz z drugiej strony system oparty na mobilizacji systemów obronnych na poziomie odpowiedzi fizjologicznej i reakcji behawioralnych. Celowane leczenie przeciwlękowe powinno wiązać się z poznaniem patomechanizmu wystąpienia stanu lękowego oraz zastosowaniem najlepszej możliwej metody terapeutycznej. W zależności od genezy określonej reakcji pacjenta na niebezpieczeństwo można stosować różne podejścia terapeutyczne.

Wnioski. Zarówno koncepcja Pankseppa, jak i LeDoux odwołują się do pierwotnych schematów odpowiedzi na niebezpieczeństwo. Jednak szczegółowe odkrywanie i opisywanie neurobiologii ludzkiego mózgu, w tym wykorzystanie obrazowania funkcjonalnego, może umożliwiać dopasowywanie terapii przeciwlękowych (zarówno farmakoterapii, jak i psychoterapii) do konkretnego pacjenta.

Adres do korespondencji:
dr Sławomir Murawiec
Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia, Grupa Luxmed
email: smurawiec@gmail.com