Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Dieta a poziom funkcji poznawczych w populacji wieku podeszłego

Monika Bidzan-Wiącek1, Leszek Bidzan2
1. Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
2. Division of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders, Medical University of Gdansk, Poland; Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (2), 187–201
Data publikacji: 19-01-2024
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.131059
Słowa kluczowe: otępienie, dieta, funkcje poznawcze

Streszczenie

Cel. Zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienia, dotykające znaczną część populacji w wieku podeszłym, stają się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych. Zmiany biologiczne prowadzące do uszkodzenia mózgowia rozpoczynają się wiele lat przed początkiem uchwytnych objawów klinicznych, a ich nasilenie uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Część czynników mających wpływ na wystąpienie otępienia może podlegać modyfikacjom środowiskowym. Jednym z nich jest dieta.

Przegląd piśmiennictwa. W wielu badaniach wykazano związek pomiędzy rodzajem diety a nasileniem zaburzeń poznawczych i/lub częstością występowania otępień. W pracy omówiono postulowany wpływ całościowych strategii dietetycznych na funkcje poznawcze. Obecnie największe zainteresowanie z uwagi na protekcyjny wpływ w odniesieniu do zaburzeń otępiennych wzbudza dieta śródziemnomorska oraz strategie dietetyczne polegające na różnego rodzaju ograniczeniach dietetycznych. W części badań, opartych głównie na modelu zwierzęcym, udowodniono, że mniejsza podaż kaloryczna związana jest z wydłużeniem życia i redukcją ryzyka wystąpienia zaburzeń poznawczych. Natomiast w ograniczeniu podaży SFA (saturated fatty acids, nasycone kwasy tłuszczowe) upatruje się istotnego znaczenia prozdrowotnego diety śródziemnomorskiej, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu tłuszczy nasyconych na metabolizm glukozy i cholesterolu oraz poziom neurotrofiny BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) w hipokampie. Z kolei związki z grupy polifenoli, obecne w tym rodzaju diety, łączone są z efektem antyoksydacyjnym oraz przeciwzapalnym.

Wnioski. Dotychczasowe badania wskazują na istotne znaczenie protekcyjne rodzaju diety, ale pod warunkiem konsekwentnego jej stosowania w okresie znacznie wyprzedzającym okres starzenia się. Efektywność terapeutyczna interwencyjnej zmiany diety lub podania określonych jej składników u osób z już występującymi objawami otępiennymi nie została, jak dotąd, potwierdzona.

Adres do korespondencji:
Leszek Bidzan
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
email: leszekbidzan@gumed.edu.pl