Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Analiza retrospektywna skuteczności terapii elektrowstrząsami w schizofrenii lekoopornej

Maciej Malewski1, Magda K. Malewska-Kasprzak1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Filip Rybakowski1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (2), 95–102
Data publikacji: 19-01-2024
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.131701
Słowa kluczowe: terapia elektrowstrząsowa, klozapina, schizofrenia lekooporna

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była analiza skuteczności leczenia elektrowstrząsami (EW) schizofrenii lekoopornej na podstawie doświadczeń Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Materiał i metody. Badaniem objęto 39 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii lekoopornej poddanych leczeniu elektrowstrząsowemu w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu w latach 2000–2022. W grupie tej było 30 kobiet oraz 9 mężczyzn w wieku od 19 do 74 lat (średnia 39 ± 11), u których wykonano co najmniej 7 zabiegów elektrowstrząsowych. Skuteczność terapii elektrowstrząsowej oceniano przy pomocy skal Clinical Global Impression (CGI) – skali stanu klinicznego przed leczeniem oraz skali poprawy po leczeniu.

Wyniki. W całej grupie wartość mediany CGI stanu klinicznego przed leczeniem wynosiła 6 punktów, co odpowiada ciężkiemu nasileniu objawów klinicznych. Wartość 6 punktów była jednocześnie najczęściej obserwowanym wynikiem w tej skali, mianowicie u 34 z 39 badanych (87%). Wartość mediany w skali CGI poprawy – czyli skuteczności leczenia – u wszystkich badanych leczonych z powodu schizofrenii lekoopornej EW wynosiła 2 punkty, co może wskazywać na wysoką skuteczność stosowanej metody. Najczęściej obserwowana wartość w skali CGI poprawy wynosiła 1 punkt i występowała u 19 z 39 ba­danych (46%). Skuteczność EW była tym mniejsza, im większa była liczba hospitalizacji pacjentów. Skuteczność leczenia nie zależała od rodzaju zastosowanego leczenia przeciwpsychotycznego.

Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają dane z piśmiennictwa wskazujące, że terapia EW jest skuteczną metodą leczenia schizofrenii lekoopornej.

Adres do korespondencji:
Maciej Malewski
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
email: maciej.malewski97@gmail.com