2021 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Zespół natręctw u pacjenta leczonego kariprazyną w przebiegu schizofrenii z przeważającymi objawami negatywnymi

Agnieszka Koźmin-Burzyńska1, Maciej Matuszczyk2, Marek Krzystanek1
1. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii Dorosłych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy, Medforum Sp. z o.o.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (3-4): 259-266
Data publikacji: 28-04-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2021.115645
Słowa kluczowe: kariprazyna, objawy negatywne, objawy obsesyjno-kompulsyjne, schizofrenia

Streszczenie

Wstęp. Objawy negatywne schizofrenii stanowią znaczący problem zarówno dla pacjenta, jak i jego otoczenia, prowadzą do upośledzenia jego codziennego funkcjonowania. Stanowią one także wyzwanie diagnostyczne oraz terapeutyczne. Współwystępowanie objawów obsesyjno-kompulsyjnych w przebiegu schizofrenii stanowi wyzwanie w zakresie doboru właściwej farmakoterapii.

Opis przypadku. W poniższym opisie przypadku przedstawiany stopniową metamorfozę objawów oraz sposobu funkcjonowania u pacjenta z przewagą objawów negatywnych w schizofrenii, które to przemiany zaszły w efekcie stosowania kariprazyny. Po modyfikacji farmakoterapii ujawniły się wcześniej nieobserwowane myśli i czynności natrętne. Przedstawiony przypadek kliniczny wskazuje na skuteczność kariprazyny w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii oraz na możliwość wywoływania wtórnych objawów obsesyjno-kompulsyjnych przez kariprazynę.

Komentarz. W dyskusji przypadku autorzy wskazują, że możliwość wystąpienia objawów obsesyjno-kompulsyjnych dotyczyć może grupy leków przeciwpsychotycznych o działaniu przeciwserotoninowym.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Koźmin-Burzyńska
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
Katedra Psychiatrii Dorosłych
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
45/47 Ziołowa Str.
40-635 Katowice, Poland
email: kozminburzynska@gmail.com