2021 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Wpływ umiarkowanego wysiłku fizycznego na stężenie poszczególnych frakcji czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego w surowicy krwi osób z chorobą Alzheimera

Marcin Górniak1, Maria Skibińska2, Filip Rybakowski1, Jan Jaracz1, Monika Dmitrzak-Węglarz2, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Zakład Genetyki w Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (3-4): 205-219
Data publikacji: 28-04-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2021.115643
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, choroba Alzheimera, BDNF, mBDN

Streszczenie

Cel badań. Określenie wpływu umiarkowanej aktywności fizycznej (AF) na zmiany stężeń BDNF (brain-derived neurotrophic factor) i mBDNF (mature BDNF) w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera (ChA).

Metoda. Badaniem objęto 32 osoby z rozpoznaniem ChA o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, wcześniej mało aktywne fizycznie, z których 16 podjęło się prowadzenia treningu w postaci nordic walkingu. Poziom BDNF i mBDNF oznaczono przed rozpoczęciem i po zakończeniu trwającego 3 miesiące badania. Przeprowadzono również pomiary psychometryczne z użyciem skal MoCA (Montreal Cognitive Assessment) i ADL (Activities of Daily Living).

Wyniki. W okresie obserwacji w całej grupie badanej (32 osoby) oraz w grupie o wynikach w skali MMSE (Mini-Mental State Examination) 19–23 pkt (15 osób) stwierdzono istotny wzrost stężenia BDNF w surowicy. W grupie osób z późnym początkiem choroby (N = 27) stwierdzono istotny wzrost stężenia BDNF w surowicy niezależnie od AF, natomiast istotny wzrost stężenia mBDNF tylko w grupie aktywnej. Nie stwierdzono istotnych korelacji między zmianami poziomów BDNF i mBDNF a funkcjonowaniem ogólnym i sprawnością poznawczą, mierzonych w skalach MoCA i ADL.

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wzrostu stężenia BDNF w surowicy pacjentów z chorobą Alzheimera, który nie zawsze jest związany z aktywnością fizyczną i nie wykazuje korelacji z funkcjonowaniem ogólnym i sprawnością poznawczą. Natomiast mBDNF może być czulszym niż BDNF wskaźnikiem wpływu AF na zmiany stężeń neurotrofin.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Marcin Górniak
Department of Adult Psychiatry
Poznan University of Medical Sciences
27/33 Szpitalna Str., 60-572 Poznan
email: marcin_gorniak@o2.pl