2021 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

O wpływie dudnienia obuusznego na stan relaksacji i nastrój

Julia Jurczyk1
1. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (3-4): 221-233
Data publikacji: 28-04-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2021.115644
Słowa kluczowe: muzykoterapia, relaksacja, fale mózgowe

Streszczenie

Cel. Fale mózgowe alfa mają częstotliwość od 8 do 12 Hz i u ludzi najczęściej związane są ze stanem relaksacji, odprężenia oraz spokoju. Wyniki wielu badań wskazują na to, że fale mózgowe mogą być stymulowane poprzez tzw. dudnienie obuuszne o częstotliwości odpowiadającej danym falom. Poniższe badanie zostało przeprowadzone, by odpowiedzieć na pytanie, czy dudnienie obuuszne o częstotliwości fal alfa (10 Hz) wpłynie na subiektywne odczucie nastroju, obniżenie pulsu oraz sprawność funkcji wykonawczych pod wpływem bodźców emocjonalnych. W opisywanym badaniu przyjęto założenie, że zmianom tym może towarzyszyć wzrost mocy sygnału EEG w paśmie alfa.

Metoda. Eksperymentowi z manipulacją polegającą na słuchaniu dudnienia obuusznego zostało poddanych w sumie 30 osób, 15 w grupie eksperymentalnej i 15 w kontrolnej. Uczestnicy grupy eksperymentalnej słuchali dwa razy przez 3 minuty dudnienia obuusznego o częstotliwości 10 Hz, uczestnicy grupy kontrolnej ten sam czas spędzili w ciszy. W obu grupach dokonano pomiarów pulsu, przeprowadzono Emocjonalny Test Stroopa oraz kwestionariusz UMACL, a następnie sprawdzono, czy średnie wartości tych zmiennych pomiędzy grupami różnią się istotnie.

Wyniki. Wyniki analizy wskazały, że badani, którzy słuchali dudnienia obuusznego o częstotliwości 10 Hz mieli wyższy ton hedonistyczny, czyli deklarowali, że odczuwają większą przyjemność od osób niepoddanych tej stymulacji. Jednocześnie badanie nie wykazało istotnych zmian w pomiarze pulsu, funkcji wykonawczych, pobudzenia napięciowego ani energetycznego pomiędzy grupami.

Wnioski. Wyniki te nie wskazują jednoznacznie, czy i w jaki sposób dudnienie obuuszne może wpływać na nastrój. Stanowią jednak podstawę do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań nad wpływem dudnienia obuusznego.

Adres do korespondencji:
Julia Jurczyk
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Biuro Dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, pokój 305, 03-815 Warszawa
email: julia.jurczyk@gmail.com