2021 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Zapobieganie nawrotom w schizofrenii: oczekiwania i realia

Marek Jarema1
1. 3rd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (2), 123–135
Data publikacji: 15-09-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2021.06.001
Słowa kluczowe: schizofrenia, zapobieganie nawrotom, pogorszenie, leczenie

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena praktycznych możliwości zapobiegania nawrotom lub pogorszeniu w schizofrenii.

Przegląd wybranego piśmiennictwa. Dokonano przeglądu najważniejszych publikacji dotyczących możliwości zapobiegania nawrotom lub zapobiegania pogorszeniu stanu zdrowia chorych na schizofrenię. Przeanalizowano najnowsze piśmiennictwo opisujące głównie wyniki i efektywność farmakologicznego leczenia chorych na schizofrenię w celu zapobieżenia nawrotom choroby. Omówiono także inne – niefarmakologiczne – terapie stosowane w tym samym celu.

Wnioski. Zapobieganie nawrotom w schizofrenii jest trudne, a stosowanie efektywnych metod leczenia podtrzymującego nie zawsze przynosi spodziewane efekty. Dotyczy to zarówno leczenia farmakologicznego, jak i innych technik terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Marek Jarema
Institute of Psychiatry and Neurology
3rd Department of Psychiatry
9 Sobieskiego Str.
02-957 Warsaw, Poland
email: jarema@ipin.edu.pl