2021 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Występowanie zakażenia COVID-19 u 50 pacjentów otrzymujących lit

Janusz Rybakowski1
1. Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (2), 113–121
Data publikacji: 28-10-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2021.06.002
Słowa kluczowe: COVID-19, lit, działanie przeciwwirusowe, zatrucie litem

Streszczenie

Cel. Celem niniejszego badania była naturalistyczna obserwacja występowania i przebiegu zakażenia COVID-19 u 50 pacjentów leczonych litem w okresie marzec 2020–marzec 2021 i niedostających w tym czasie szczepienia przeciw koronawirusowi.

Metoda. Badana grupa obejmowała 23 mężczyzn i 27 kobiet w wieku 23–71 (średnio 45) lat, otrzymujących lit przez okres 1–45 (średnio 7) lat. U 46 chorych występowała choroba afektywna, w tym choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) typu 1 – u 19 pacjentów, ChAD typu 2 – u 26 pacjentów, depresja okresowa – u 1 pacjenta. U pacjentów tych lit stosowano w celu zapobiegania nawrotom epizodów afektywnych, w tym 6 z nich otrzymywało monoterapię litem. U 4 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii otrzymujących klozapinę stosowano lit w celu leczenia i zapobiegania neutropenii.

Wyniki. W badanej grupie u 37 pacjentów (74%) nie wystąpiło zakażenie COVID-19, w tym u 5 stosujących monoterapię litem. U 8 pacjentów zakażenie miało przebieg lekki, a u 2 – średnio ciężki. U 2 chorych wystąpiło zatrucie litem. Jedna pacjentka zmarła z powodu zapalenia płuc.

Wnioski. Obserwacje poczynione w badanej grupie pacjentów wskazują, że wśród osób otrzymujących lit zakażenie COVID-19 występowało u 1/4 pacjentów. Spośród zakażonych u większości był to przebieg lekki. Uzyskane wyniki wskazują również, że zakażenie COVID-19 i okoliczności z tym związane mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia zatrucia litem.

Adres do korespondencji:
Professor Janusz Rybakowski
Poznan University of Medical Sciences Department of Adult Psychiatry
27/33 Szpitalna Str., 60-572 Poznań, Poland
email: janusz.rybakowski@gmail.com