2021 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Dlaczego pacjenci nie przestrzegają zaleceń terapeutycznych?

Anna Jopowicz1, Agnieszka Piechal1,2, Iwona Kurkowska-Jastrzębska1
1. 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
2. 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Centre Preclinical Research and Technology CePT
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 75–93
Data publikacji: 30-03-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2021.02.002
Słowa kluczowe: przestrzeganie zaleceń lekarskich, przyjmowanie leków, compliance, adherence

Streszczenie

Cel. Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest podstawowym wyznacznikiem sukcesu leczenia. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi poważny problem, który wpływa nie tylko na pacjenta, ale także na system opieki zdrowotnej. Nieprzyjmowanie leków przez pacjentów zmienia przebieg choroby, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, a nawet śmierci, ponadto przyczynia się do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej.

Przegląd piśmiennictwa. Na przestrzeganie zaleceń lekarskich wpływa wiele czynników, które można podzielić na czynniki zależne od pacjenta, świadczeniodawcy i systemu opieki zdrowotnej, sytuacji socjoekonomicznej, oraz interakcji między nimi.

Wnioski. W celu poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich warto określić konkretne bariery dla każdego pacjenta i zastosować odpowiednie techniki w celu ich przezwyciężenia. Przestrzeganie zaleceń lekarskich ulega poprawie przy dobrej współpracy lekarza z pacjentem.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Piechal
2nd Department of Neurology
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
9 Sobieskiego Str., 02-957 Warsaw, Poland
email: apiechal@wum.edu.pl