2019 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Politerapia w schizofrenii w świetle danych z literatury

Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (3–4), 193–199
Data publikacji: 03-03-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.12.004
Słowa kluczowe: schizofrenia, politerapia, skuteczność, bezpieczeństwo

Streszczenie

Stosowanie kilku leków w leczeniu choroby jest dość powszechnie spotykane w leczeniu takich chorób, jak nadciśnienie tętnicze czy padaczka. Od lat 90. XX wieku obserwuje się tendencję do coraz częstszego stosowania dwóch, a czasami więcej leków przeciwpsychotycznych w leczeniu chorych na schizofrenię. Ocenia się, że 30–40% chorych na schizofrenię leczonych jest dwoma lub większą liczbą leków przeciwpsychotycznych. Potwierdziły to także wyniki badań przeprowadzonych w Polsce. Dzieje się tak, mimo że standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii zgodnie zalecają stosowanie monoterapii. Wynika to także z wątpliwości co do bezpieczeństwa politerapii. Jak dotąd, nie wykazano jednoznacznie czy takie postępowanie jest skuteczniejsze w porównaniu z monoterapią. Ostatnio opublikowana metaanaliza wykazała, że jedynie łączne stosowanie klozapiny i aripiprazolu jest skuteczniejsze w porównaniu z innymi lekami stosowanymi w monoterapii i politerapii. Nie potwierdzono, jak dotąd, aby łączne stosowanie dwóch leków przeciwpsychotycznych wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia objawów zespołu metabolicznego oraz wydłużenia odcinka QTc. W pracy przedstawiono dane na temat skali zjawiska politerapii, a także publikacje poświęcone skuteczności i bezpieczeństwu takiego postępowania w porównaniu z monoterapią. Z uwagi na niejednoznaczność wyników trudno ustalić wyraźne zalecenia dotyczące postępowania w przypadku nieskuteczności monoterapii. Pracę kończy kilka pytań, które dotyczą wątpliwości związanych z tym, jak leczyć chorych na schizofrenię, aby leczenie to było racjonalne.

Adres do korespondencji:
Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
email: jjjaracz@gmail.com