2019 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia zachowania w postaci hiperseksualności u pacjenta z padaczką w trakcie terapii lewetyracetamem – opis przypadku

Elżbieta Szczygieł-Pilut1,2, Anna Zajączkowska-Dutkiewicz1
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
2. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Krakowie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (2), 147–153
Data publikacji: 05-09-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.08.002
Słowa kluczowe: lewetyracetam, działania niepożądane, hiperseksualizm

Streszczenie

Zaburzenia seksualne są częstym i pomijanym problemem u pacjentów z epilepsją. Pomimo istoty tej patologii wciąż niewiele doniesień naukowych traktuje o tym problemie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia dysfunkcji seksualnych po wdrożeniu farmakoterapii przeciwpadaczkowej. Przedstawiamy przypadek chorego, u którego podczas monoterapii przeciwpadaczkowej lewetyracetamem zaobserwowano tego typu zaburzenia.

Adres do korespondencji:
Elżbieta Szczygieł-Pilut
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, Poland
email: eszczygiel@vp.pl