2019 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Wpływ dodania innych leków psychotropowych na czynność tarczycy u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych długotrwale litem

Agnieszka Kraszewska1, Ewa Ferensztajn-Rochowiak1, Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (2), 111–119
Data publikacji: 20-05-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.08.001
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, lit, tarczyca, leki normotymiczne, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Cel pracy. Długotrwałe stosowanie litu w celach profilaktycznych u osób z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) wywiera istotny wpływ na strukturę i funkcję tarczycy. W porównaniu z osobami z CHAD nieotrzymującymi litu, pacjenci z CHAD leczeni litem mają wyższe stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) oraz wolnej tyroksyny (fT4), a niższe wolnej trijodotyroniny (fT3), większą objętość tarczycy i większą częstość występowania wola. Celem niniejszej pracy było porównanie funkcji i struktury tarczycy u osób z CHAD otrzymujących długotrwale lit w zależności od dodawanych do litu innych leków normotymicznych oraz leków przeciwdepresyjnych.

Materiał i metody. Badaniem objęto 80 chorych z CHAD (27 mężczyzn, 53 kobiety) w wieku 24–85 lat, otrzymujących w celach profilaktycznych węglan litu przez okres średnio 19 ± 9 lat. W grupie tej u 15 osób stosowano monoterapię litem, u 17 osób – leczenie skojarzone litem i karbamazepiną, u 17 osób – skojarzenie litu z kwetiapiną, u 11 osób – skojarzenie z walproinianem. U 20 osób lit stosowano łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi.

Wyniki. W porównaniu z pacjentami otrzymującymi monoterapię litem stężenie TSH było istotnie wyższe u osób otrzymujących lit z lekami przeciwdepresyjnymi, a stężenie fT4 niższe, gdy lit był skojarzony z karbamazepiną. Stężenie przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (TPOAb) było istotnie wyższe u osób otrzymujących lit w kombinacji z lekami przeciwdepresyjnymi oraz walproinianem. Najwyższa częstość wola (70%) występowała u osób otrzymujących lit z lekami przeciwdepresyjnymi.

Wnioski. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na istotny wpływ na czynność i strukturę tarczycy innych leków normotymicznych i leków przeciwdepresyjnych dodawanych do litu w przebiegu jego długotrwałego stosowania. Ograniczeniem badania jest mała liczebność porównywanych grup.

Adres do korespondencji:
Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572, Poznań, Poland
email: janusz.rybakowski@gmail.com