2018 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Porównanie wpływu wybranych leków psychotropowych na poziom czynnika martwicy nowotworu w doświadczalnie wywołanej depresji

Katarzyna Manikowska1, Agnieszka Plebańska1, Przemysław Ł. Mikołajczak1
1. Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (2), 95–108
Data publikacji: 20-07-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.07.001
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, cytokiny

Streszczenie

Cel pracy. Mimo licznych badań, wiedza na temat roli cytokin w patogenezie chorób psychicznych oraz wpływu leków na te czynniki jest wciąż niepełna. Dlatego celem pracy było zbadanie i porównanie działania leków przeciwdepresyjnych, takich jak wenlafaksyna, paroksetyna oraz atypowego neuroleptyku – aripiprazolu na poziom TNF-α w surowicy krwi zwierząt.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w trzech odrębnych doświadczeniach na szczurach, samcach szczepu Wistar, które każdorazowo były podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa zwierząt została poddana procedurze przewlekłego, łagodnego stresu (CMS) przez 6 tygodni, a druga stanowiła grupę kontrolną (niestresowaną). Po wywołaniu anhedonii części zwierząt stresowanych i kontrolnych podawano wenlafaksynę (20 mg/kg, p.o.), paroksetynę (12,5 mg/kg, p.o.) lub aripiprazol (2,5 mg/kg, p.o.) przez 3 tygodnie. W ostatnim dniu badania 25% zwierząt podano jednorazowo lipopolisaccharyd (LPS, 100 µg/kg m.c., i.p.). Stężenie TNF-α zostało oznaczone metodą ELISA.

Wyniki. Zanotowano wzrost stężenia TNF-α u zwierząt stresowanych oraz poddanych działaniu LPS w porównaniu z grupą zwierząt niestresowanych. Podawanie paroksetyny obniżyło poziom TNF-α u zwierząt stresowanych oraz po LPS. Wenlafaksyna nie wykazała znaczącego efektu na poziom badanej cytokiny, podczas gdy aripiprazol znamiennie podniósł stężenie TNF-α u zwierząt, którym podawano LPS.

Wnioski. Normalizacja przez paroksetynę poziomu TNF-α, podwyższonego stresem i LPS, może stanowić o możliwości działania tego leku na układ immunologiczny. Przeciwnie, niektóre atypowe neuroleptyki, takie jak aripiprazol, mogą wykazywać stymulujące działanie na czynniki układu immunologicznego w warunkach ostrego stresu.

Adres do korespondencji:
Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5a, 60-806 Poznań, Poland
email: kmanikowska@ump.edu.pl