2018 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Okskarbazepina w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych i Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (2), 131–138
Data publikacji: 12-09-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.08.002
Słowa kluczowe: karbamazepina, okskarbazepina, choroba afektywna dwubiegunowa

Streszczenie

Okskarbazepina (OXC) posiada strukturę chemiczną podobną do karbamazepiny (CBZ), leku przeciwpadaczkowego i normotymicznego I generacji. Skuteczność CBZ w leczeniu i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) została potwierdzona w ostatnich czterech dekadach. Metabolizm OXC jest odmienny niż CBZ. Karbamazepina podlega oksydacji, głównie przez enzym CYP3A4 cytochromu P-450 do 10, 11-epoksydu karbamazepiny. Natomiast OXC jest metabolizowana w wątrobie poprzez enzym CYP2C19 cytochromu P-450 do aktywnej farmakologicznie 10-monohydroksykarbazepiny (MHD). OXC powoduje mniej interakcji farmakokinetycznych niż CBZ i prawdopodobnie ma mniej działań niepożądanych. Natomiast skuteczność terapeutyczna OXC w CHAD nie została tak dobrze potwierdzona jak CBZ.

W niniejszym artykule przedstawione zostały własności farmakokinetyczne OXC w porównaniu z CBZ. Dokonano też przeglądu badań na temat skuteczności OXC w CHAD, uwzględniającego między innymi badania porównawcze ze skutecznością CBZ. Wynika z nich, że OXC może mieć zastosowanie w leczeniu epizodów maniakalnych oraz zapobieganiu nawrotom w CHAD. Zestawienia objawów ubocznych OXC, również w porównaniu z CBZ, wykonano na podstawie danych dotyczących jej stosowania w CHAD, a także w padaczce i neuralgii nerwu trójdzielnego. W podsumowaniu stwierdza się, że okskarbazepina ze względu na profil farmakokinetyczny i kliniczny oraz dowody skuteczności w CHAD może stanowić ważną alternatywę dla karbamazepiny w leczeniu i profilaktyce CHAD u osób dorosłych. Możliwość stosowania OXC w CHAD u dzieci i młodzieży wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
email: janusz.rybakowski@gmail.com