2017 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 2

List do redakcji

List polemiczny w sprawie artykułu Agnieszki Piróg-Balcerzak, Bogusława Habrata, Pawła Mierzejewskiego. Niewłaściwe używanie i nadużywanie kwetiapiny. Psychiatria Polska 2015; 49 (1): 81–93

Marek Zielinski1, Piotr Sobol-Kołodziejczyk1
1. Daimler und Benz Stiftung, Ladenburg, Niemcy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (2), 143–147
Data publikacji: 20-11-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.10.004

Streszczenie

Streszczenie artykułu Agnieszki Piróg-Balcerzak, Bogusława Habrata, Pawła Mierzejewskiego. Niewłaściwe używanie i nadużywanie kwetiapiny. Psychiatria Polska 2015; 49 (1): 81–93: Kwetiapina (quetiapinum) jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym zwykle stosowanym w psychiatrii, często w symptomatycznym leczeniu wielu zaburzeń umysłowych. Jednym z powodów jej stosowania jest łagodzenie objawów klinicznych powodowanych użyciem różnych substancji psychoaktywnych. W artykule prezentuje się i dyskutuje się doniesienia na temat niewłaściwego użycia kwetiapiny, jej nadużycia, a nawet psychicznego uzależnienia jako symptomów podobnych do tak zwanego syndromu zakończenia często powiązanego z syndromem wycofania się występującym w przypadku uzależnienia. Większość przytaczanych raportów dotyczy mężczyzn – w szczególności tych z historią uzależnienia od innej substancji psychoaktywnej, z zaburzeniami osobowości oraz mającymi konflikt z prawem. Toteż klinicyści powinni być czujni wtedy, gdy przepisują kwetiapinę takim pacjentom. W artykule dyskutuje się potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za nadużywanie kwestiapiny, które jest zapewne związane z sedatywną i anksjolityczną aktywnością, w rezultacie której dochodzi do stymulacji bodźców. Zatem podobieństwo zarówno do receptora H1, jak i czynników antyhistaminowych powoduje działanie dające satysfakcję (por. s. 81).

Adres do korespondencji:
Marek Zielinski
ul. A. Asnyka 9, skr. poczt. 636, 35-001 Rzeszów
phone: 0048510210887, email: mrziel@o2.pl