2017 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Czynniki chemotaktyczne a komórki macierzyste „very small embryonic-like stem cells” (VSELs) i markery komórek pluripotencjalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Ewa Ferensztajn-Rochowiak1, Barbara Dołęgowska2,3, Marta Budkowska4, Michał Michalak5, Paweł Mierzejewski6, Mariusz Z. Ratajczak7,8, Janusz K. Rybakowski1,9
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3. Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4. Zakład Analityki Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5. Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
6. Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
7. Stem Cell Biology Program at the James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville, Louisville, KY 40202, USA
8. Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
9. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (2), 129–141
Data publikacji: 20-11-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.09.002
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, lit, czynniki chemotaktyczne, VSELs

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena stężeń sfingozyno- 1-fosforanu (S1P), czynnika pochodzenia stromalnego (SDF-1) oraz składowych C3a, C5a i C5b-9 dopełniacza we krwi obwodowej pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) leczonych i nieleczonych litem oraz ich relacji z komórkami macierzystymi very small embryoniclike (VSEL) oraz markerami komórek pluripotencjalnych Oct-4, Sox2 i Nanog.

Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 30 pacjentów z ChAD oraz 15 zdrowych osób z grupy kontrolnej, dobranych pod względem płci i wieku. Wśród pacjentów z ChAD wyróżniono podgrupę 15 osób otrzymujących lit przez 8–40 lat, średnio 16 lat, oraz podgrupę 15 osób nigdy nieleczonych litem, o czasie trwania choroby minimum 10 lat. Oznaczenia S1P wykonano przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz. Ocenę SDF-1 oraz składowych dopełniacza C3a, C5a, C5b-9 wykonano z zastosowaniem techniki ELISA. Oznaczenia VSELs przeprowadzono z użyciem cytometrii przepływowej, natomiast ocenę markerów komórek pluripotencjalnych (Oct-4, Sox2, Nanog) wykonano z wykorzystaniem techniki ilościowego PCR czasu rzeczywistego (RealTime PCR – qPCR).

Wyniki. Nie stwierdzono różnic w stężeniach czynników S1P, SDF-1, C3a, C5a i C5b-9 pomiędzy badanymi grupami. W grupie ChAD nieleczonych litem stwierdzono ujemną korelację między składową C5a dopełniacza a liczbą komórek CD34+ VSELs, liczbą CD133+VSELs oraz % CD133+ VSELs oraz ze stężeniami markerów pluri- potencji Oct4, Sox2 i Nanog. W grupie osób leczonych długotrwale litem oraz osób zdrowych nie stwierdzono korelacji pomiędzy składową C5a dopełniacza a CD133+ VSELs i markerami pluripotencji.

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na istotną zależność w grupie ChAD nieleczonej litem między czynnikiem C5a dopełniacza a komórkami VSELs i markerami pluripotencji.

Adres do korespondencji:
Ewa Ferensztajn-Rochowiak
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 618 491 531, email: ferensztajnewa@gmail.com