Wpływ substancji modulujących funkcję układu glutaminianergicznego na symptomatologię schizofrenii – wyniki dwóch badań własnych

2016 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Wpływ substancji modulujących funkcję układu glutaminianergicznego na symptomatologię schizofrenii – wyniki dwóch badań własnych

Dominik Strzelecki1
1. I Katedra Psychiatrii Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (4), 221–229
Data publikacji: 15-03-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.02.001
Słowa kluczowe: schizofrenia, objawy negatywne, układ glutaminianergiczny, receptor NMDA, glicyna, sarkozyna

Streszczenie

Cel pracy. W artykule przedstawiono wyniki dwóch prospektywnych badań klinicznych z użyciem substancji wpływających na funkcje układu kwasu glutaminowego, które przeprowadzono w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Materiał i metody. Oba badania objęły pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii z dominującymi objawami negatywnymi w stabilnym stanie psychicznym, leczonych stabilnymi dawkami leków przeciwpsychotycznych. W obu projektach monitorowano wpływ substancji na symptomatologię schizofrenii. Podstawowym narzędziem oceny zmian klinicznych była skala PANSS (Positive
and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia).

Wyniki. Pierwsze badanie – zaprojektowane jako badanie otwarte – polegało na monitorowaniu wpływu glicyny (0,8 g/kg masy ciała, max. 60 g dziennie), koagonisty receptora NMDA, w czasie 6-tygodniowego podawania tego aminokwasu. Odnotowano istotne zmniejszenie nasilenia objawów w podskalach objawów negatywnych i ogólnej psychopatologii oraz w całkowitej punktacji PANSS. Drugie badanie – randomizowane, zaślepione i kontrolowane placebo – trwało 6 miesięcy, oceniano działanie sarkozyny (2 g dziennie), inhibitora transportera glicynowego typu 1. W tym projekcie w grupie sarkozyny wykazano istotną poprawę w zakresie objawów negatywnych i ogólnej psychopatologii oraz w całkowitej punktacji PANSS. W grupie placebo zmiany nie były istotne w żadnej z podskal PANSS, również w całkowitej punktacji tej skali nie odnotowano różnic w porównaniu z punktacją wyjściową.

Wnioski. Glicyna i sarkozyna były skuteczne i dobrze tolerowane przez pacjentów.

Adres do korespondencji:
Dominik Strzelecki
Department of Affective and Psychotic Disorders,
Medical University of Łódź
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, Poland
phone: +48 426 757 371
email: dominik.strzelecki@umed.lodz.pl