2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Wpływ terapii elektrowstrząsowej w depresji lekoopornej na stężenie czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF) w surowicy

Krystian J. Wiśniewski1, Miłosz Krzywotulski1, Maria Skibińska2, Alicja Bartkowska-Śniatkowska3, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Genetyki w Psychiatrii
3. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 27–32
Data publikacji: 08-04-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.03.001
Słowa kluczowe: terapia elektrowstrząsowa, czynnik neurotrofowy pochodzenia mózgowego, BDNF, depresja lekooporna

Streszczenie

Cel pracy. Pod wpływem elektrowstrząsów (EW) zwiększa się neurogeneza, a dla przeżycia neuronów istotny jest czynnik neurotrofowy pochodzenia mózgowego (brain-derived neurotrophic factor, BDNF). Liczne badania wskazują, że w depresji poziom BDNF jest obniżony, a terapia EW może go zwiększać. Ponieważ nie wiadomo, czy zależności te występują również w depresji lekoopornej, za cel pracy postawiliśmy sobie ocenę wpływu EW na stężenie BDNF w surowicy u pacjentów z depresją lekooporną.

Materiał i metody. Badaniem objęto 58 pacjentów z depresją lekooporną (25 mężczyzn i 33 kobiety, średnia wieku 56 ±13 lat) leczonych EW w latach 2013–2014. U 35 pacjentów całość zabiegów wykonywano w znieczuleniu tiopentalem (w dawce 2–5 mg/kg), u 11 pacjentów w trakcie 2. i 3. zabiegu w charakterze znieczulenia zastosowano ketaminę (w dawce 1,0–1,5 mg/kg), natomiast u 12 pacjentów zastosowano ją w trakcie 2., 4., 6., 8. i 10. zabiegu (dawka 1,0–1,5 mg/kg). Oznaczenie BDNF w surowicy wykonywano rano przed pierwszym zabiegiem oraz po 7., 14. i 21. dniu kuracji.

Wyniki. Nie stwierdzono istotnych zmian w poziomie BDNF w przebiegu terapii EW – zarówno w całej grupie badanych, jak również w grupach mężczyzn i kobiet, w depresji nawracającej i chorobie afektywnej dwubiegunowej, u osób poniżej i powyżej 55. roku życia, u osób o wyjściowym nasileniu depresji poniżej i powyżej 30 punktów w skali Hamiltona oraz w grupie, w której do znieczulenia używano wyłącznie tiopentalu, jak i tych, w których zastosowano ketaminę na dwa różne sposoby.

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że u pacjentów z depresją lekooporną, otrzymujących uprzednio leczenie przeciwdepresyjne i normotymiczne, mimo poprawy stanu psychicznego w przebiegu leczenia EW, nie stwierdza się istotnych zmian w stężeniu BDNF w surowicy.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 792 223 757
email: kwis85@gmail.com