2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

The level of vitamin B12 as a factor of efficacy of ketamine infusion in bipolar depression / Poziom witaminy B12 jako czynnik skuteczności wlewu ketaminy w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Magda K. Malewska1, Agnieszka Permoda-Osip1, Alicja Bartkowska-Śniatkowska2, Janusz Rybakowski1
1. Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry
2. Poznań University of Medical Sciences, Department of Anesthesiology and Pediatric Intensive Care
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 9–15
Data publikacji: 26-04-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.04.002
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, witamina B12, wlew ketaminy

Streszczenie

Założenia. Celem pracy była ocena skuteczności jednorazowego wlewu ketaminy u pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), otrzymujących leki normotymiczne, u których stosowanie leków przeciwdepresyjnych nie przyniosło poprawy, w kontekście poziomu witaminy B12 w surowicy przed zastosowaniem tej procedury.

Metodyka. Badaniem objęto 28 pacjentów (5 mężczyzn, 23 kobiety) w wieku 27–67 lat (średnia 46) z depresją w przebiegu ChAD, otrzymujących ≥1 lek normotymiczny pierwszej lub/i drugiej generacji. Po odstawieniu leków przeciwdepresyjnych (≥7 dni) wykonywano wlew ketaminy (0,5 mg/kg masy ciała). Kryterium poprawy klinicznej stanowiło zmniejszenie o ≥50% wyniku w 17-punktowej Skali Depresji Hamiltona po 7 dniach – w porównaniu ze stanem wyjściowym. Pacjentów podzielono na 3 grupy: (1) ze stężeniem witaminy B12 < 350 pg/ml (11 pacjentów); (2) ze stężeniem witaminy ≥350 pg/ml (10 pacjentów); (3) ze stężeniem witaminy < 350 pg/ml, którym przed wlewem podano w iniekcji 1000 μg witaminy B12 (7 pacjentów).

Wyniki. Średni poziom poprawy po 7 dniach od wlewu ketaminy w poszczególnych grupach wynosił odpowiednio 28%, 55% i 71%. W porównaniu z grupą 1 poprawa była istotnie większa w grupie 2 (p = 0,011) i w grupie 3 (p = 0,003). Stwierdzono istotną korelację między wyjściowym poziomem witaminy (uwzględniając efekt suplementacji u 7 pacjentów) a skutecznością kliniczną (r = 0,51; p = 0,006).

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki poziom witaminy B12 przed zastosowaniem ketaminy wiąże się z lepszą skutecznością kliniczną tej procedury. U pacjentów, u których stężenie witaminy B12 jest niskie, wskazana jest suplementacja tą witaminą w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 664 227 499
email: m.malew@poczta.onet.pl