2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Rola sirtuin w wybranych zaburzeniach psychicznych

Maria Filip1, Maciej Kuśmierek1, Kinga Bobińska1, Piotr Gałecki1
1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 33–39
Data publikacji: 16-05-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.04.001
Słowa kluczowe: sirtuiny, SIRT1, SIRT2, zaburzenia psychiczne, schizofrenia, depresja

Streszczenie

Cel pracy. Sirtuiny, białka występujące u wszystkich organizmów żywych, biorą udział w wielu procesach komórkowych, takich jak starzenie się, transkrypcja, apoptoza, procesy zapalne, potranslacyjna modyfikacja białek, wyciszanie transkrypcji genów, uruchamianie mechanizmów naprawczych DNA, a także regulacja wielu procesów metabolicznych. Coraz częściej jednak podnosi się rolę sirtuin jako elementu patogenetycznego niektórych zaburzeń psychicznych. Dotychczas opublikowano niewiele prac wykazujących korelację pomiędzy mechanizmami działania sirtuin a wystąpieniem chorób psychicznych. Celem artykułu było ukazanie roli sirtuin w patogenezie wybranych zaburzeń psychicznych.

Przegląd piśmiennictwa. Od kilku lat trwają badania nad zależnościami pomiędzy sirutinami a występowaniem schizofrenii, choroby dwubiegunowej i zaburzeń depresyjnych. Niektóre z prac dostarczają dowodów, iż część wariantów alleli genu SIRT1 przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na schizofrenię, przynajmniej w niektórych populacjach azjatyckich. W ostatnim czasie SIRT1 zostało uznane ze ważną cząsteczkę odgrywającą istotną rolę w mechanizmach rytmów okołodobowych. Nieprawidłowości okołodobowego cyklu mogą być związane z patofizjologią zaburzeń depresyjnych (MD); sugeruje się tutaj dużą rolę cząsteczki SIRT1. Wykazano także, iż białko SIRT2 jest zaangażowane w patofizjologię zachowań depresyjnych spowodowanych przez przewlekły nieprzewidywalny stres (CUS). Zahamowanie ekspresji białka SIRT2 w hipokampie daje efekt depresyjny, a nadekspresja SIRT2 powoduje efekt typu przeciwdepresyjnego. Badania były przeprowadzone na modelach zwierzęcych.

Wnioski. Z całą pewnością istnieje jeszcze bardzo dużo nieznanych dotąd zależności pomiędzy białkami SIR a występowaniem zaburzeń psychicznych. Być może poznanie tych mechanizmów pozwoli na opracowanie nowych form terapii tych chorób.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Poland
phone: +48 502 326 220
email: mariafilip@interia.pl