2015 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Total sleep deprivation with sleep phase advance in treatment-resistant depression / Całkowita deprywacja snu z przesunięciem cyklu sen–czuwanie w terapii depresji lekoopornej

Ewa Dopierała1, Ewa Ferensztajn-Rochowiak1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski1
1. Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 207–219
Data publikacji: 26-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.01.003
Słowa kluczowe: depresja lekooporna, deprywacja snu, przesunięcie rytmu sen–czuwanie

Streszczenie

Cel pracy. Depresja lekooporna (treatment-resistant depression, TRD) definiowana jest jako brak istotnej poprawy po co najmniej dwóch prawidłowo przeprowadzonych kuracjach za pomocą leków przeciwdepresyjnych. Całkowita deprywacja snu (total sleep deprivation, TSD), podobnie jak przesunięcie rytmu sen–czuwanie (sleep phase advance, SPA), jest jedną z metod chronoterapii i ich łączne stosowanie w leczeniu TRD może prowadzić do znaczącej poprawy. W prezentowanym badaniu sprawdzaliśmy skuteczność zastosowania TSD z SPA w leczeniu depresji lekoopornej w trakcie trwającej farmakoterapii.

Materiał i metody. Badaniem objęto 12 pacjentów z TRD w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej lub jednobiegunowej. W trakcie trwającej terapii farmakologicznej zastosowano jednorazową TSD z następującymi po sobie trzema nocami z SPA. Skuteczność była oceniana za pomocą 17-punktowej Skali Depresji Hamiltona (Hamilton Rating Scale for Depression, HAM-D) w dniu poprzedzającym TSD oraz w 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 14. dniu po TSD.

Wyniki. Średnia punktacja w skali HAM-D przed leczeniem wynosiła 22,7 ±6,3. Dzień po TSD obniżyła się do 9,6 ±3,9, sześciu pacjentów (50%) osiągnęło remisję, a 2 (17%) poprawę. Ostatecznie w 14. dobie badania średnia punktacja wynosiła 9,5 ±10,5, ośmiu pacjentów (67%) spełniało kryteria remisji, pozostali 4 pacjenci (33%) w dalszym ciągu prezentowali objawy depresyjne.

Wnioski. W trakcie powyższej zintegrowanej terapii chronobiologicznej zaobserwowaliśmy istotny efekt przeciwdepresyjny w postaci szybkiej poprawy i remisji, utrzymujący się w kolejnych dniach badania u znacznej części pacjentów z depresją lekooporną.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 661 433 899
email: dopierala.ewa@gmail.com