2015 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Psychobiotics: new possibilities for treatment of affective disorders? / Psychobiotyki – nowe możliwości terapii zaburzeń afektywnych?

Hanna Karakuła-Juchnowicz1, Hanna Pankowicz1, Dariusz Juchnowicz2, Patrycja Szachta3, Teresa Małecka-Massalska4
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
3. Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu
4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 229–242
Data publikacji: 26-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.01.005
Słowa kluczowe: mikrobiota, probiotyk, psychobiotyk, depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia afektywne

Streszczenie

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost zainteresowania powiązaniami pomiędzy stanem mikrobioty jelitowej a zdrowiem psychicznym człowieka.

Wyniki wielu badań wskazują na rolę mikrobioty w modulowaniu rozwoju mózgu, wpływ na jego funkcje na drodze złożonych mechanizmów neuronalnych, endokrynnych i immunologicznych, związanych z prawidłowym działaniem osi mózgowo-jelitowej. Odkrycia te dają asumpt do poszukiwań nowych metod terapii zaburzeń psychicznych poprzez modyfikację składu mikrobioty przy użyciu nowej grupy terapeutycznej – psychobiotyków, tj. ściśle zdefiniowanych bakterii probiotycznych, które spożywane w odpowiednich dawkach wykazują wpływ na funkcjonowanie osi jelitowo-mózgowej, a przez ten mechanizm na stan pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Celem artykułu było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat możliwości zastosowania psychobiotyków w terapii zaburzeń afektywnych. Pracę podzielono na podrozdziały w celu przedstawienia analizowanej problematyki w sposób jak najbardziej klarowny i wyczerpujący: I. Mikrobiota jelitowa: definicje, skład, funkcje; II. Od probiotyków do psychobiotyków – ujęcie historyczne; III. Mechanizmy działania psychobiotyków w badaniach przedklinicznych; IV. Badania przedkliniczne w modelach zwierzęcych dotyczące wpływu mikrobioty na zachowanie; V. Badania kliniczne w grupie zdrowych ochotników dotyczące wpływu psychobiotyków na stan psychiczny; VI. Możliwości terapii psychobiotycznej w zaburzeniach afektywnych i perspektywy na przyszłość.

Wstępne wyniki badań budzą nadzieję, iż stosowanie psychobiotyków powiększy armamentarium psychiatry o terapeutyki zwiększające skuteczność dotychczasowego leczenia zaburzeń afektywnych.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Poland
phone: +48 81 74 87 307
email: hannakarakulajuchnowicz@umlub.pl