2015 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Cytokiny IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 i IL-10 u młodzieży i młodych dorosłych ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej – badania wstępne / Cytokines IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 and IL-10 in adolescents and young adults with bipolar spectrum – preliminary results

Aleksandra Rajewska-Rager1, Monika Dmitrzak-Węglarz2, Maria Skibińska2, Natalia Lepczyńska3, Jacek Sikora4
1. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinowskiego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
2. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinowskiego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Zakład Genetyki w Psychiatrii
3. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
4. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinowskiego w Poznaniu, Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Immunobiochemii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 221–227
Data publikacji: 26-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.02.001
Słowa kluczowe: cytokiny, neuroimmunologia, spektrum choroby dwubiegunowej, zaburzenia nastroju u osób młodych

Streszczenie

Cel pracy. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie neuroimmunologią chorób afektywnych. Cytokiny mogą okazać się potencjalnymi biomarkerami w zaburzeniach nastroju. Jednakże pomimo dość licznych badań u dorosłych z zaburzeniami nastroju do tej pory przeprowadzono jedynie kilka badań oceniających stężenia cytokin u dzieci i młodzieży z chorobą afektywną dwubiegunową. Celem pracy była ocena stężeń wybranych cytokin w surowicy krwi osób młodych z rozpoznaniem zaburzeń nastroju w różnych epizodach choroby – z uwzględnieniem zmiany diagnozy na chorobę afektywną dwubiegunową.

Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 33 osoby (w wieku 14–24 lata) z rozpoznaniem zaburzeń nastroju ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. Diagnoza postawiona została w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV przez dwóch niezależnych lekarzy psychiatrów za pomocą ustrukturalizowanych wywiadów (KSADS-PL dla młodzieży i SCID). Ocena kliniczna (Beck, HAMD, YADRS, HCL-32) oraz analiza biochemiczna dokonywane były w trakcie kolejnych wizyt kontrolnych (wizyta 0, tydzień 12., 6. miesiąc).

Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały istotną statystycznie zależność pomiędzy niewystępowaniem objawów depresji a wyższymi stężeniami interleukiny 8 w 12. tygodniu badania (p = 0,017). Natomiast w 6. miesiącu badania obserwowano wyższe stężenie interleukiny 6 w podgrupie młodych dorosłych (>18 r.ż.) w porównaniu z adolescentami (p = 0,030). W pracy uzyskano również wyniki potwierdzające istnienie istotnej zależności pomiędzy zmianą rozpoznania (w kierunku choroby afektywnej dwubiegunowej) a występowaniem wyższych stężeń interleukiny 8 w surowicy krwi w tej grupie pacjentów (p = 0,033) w 6. miesiącu badania.

Wnioski. Uzyskane wstępne wyniki są obiecujące. Sugerują, że ocena stężenia cytokin może być wskaźnikiem zachorowania na chorobę afektywną dwubiegunową u młodzieży i młodych dorosłych, jednakże wymagane są badania replikacyjne z udziałem większej liczby chorych i z uwzględnieniem grupy kontrolnej.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinowskiego w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 62-170 Poznań, Polska
phone: +48 618 491 450
email: rajrager@ump.edu.pl