Znaczenie CGRP w patogenezie i leczeniu migreny

2015 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Znaczenie CGRP w patogenezie i leczeniu migreny

Olga Kuzawińska1, Krzysztof Lis1, Grzegorz Cessak1, Ewa Bałkowiec-Iskra1
1. Medical University of Warsaw, Department of Experimental and Clinical Pharmacology
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (2), 127–140
Data publikacji: 18-11-2015
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.10.001
Słowa kluczowe: peptyd pochodny genu kalcytoniny CGRP, migrena, nerw trójdzielny, antagoniści CGRP, przeciwciała

Streszczenie

Peptyd pochodny genu kalcytoniny (calcitonin gene-related peptide, CGRP) jest neuropeptydem złożonym z 37 aminokwasów. CGRP występuje w dwóch izoformach: α i β. Jego obecność stwierdzono zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Największą uwagę poświęca się badaniu roli CGRP w przekaźnictwie bólowym, w tym w modulacji funkcji neurotransmiterów. CGRP uważany jest za główny mediator reakcji bólowej, uwalniany w układzie trójdzielnym w wyniku stymulacji zakończeń nerwowych. Wiele danych wskazuje na kluczową rolę CGRP w patogenezie migreny. Stwierdzono, że stężenie CGRP wzrasta w odpowiedzi na pobudzenie zwoju trójdzielnego. CGRP może wpływać na aktywność neuronów czuciowych, bezpośrednio regulując reakcję bólową w przebiegu napadu migreny. W związku z tym trwają badania mające na celu opracowanie skutecznych leków blokujących jego działanie lub obniżających stężenie. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność w leczeniu migreny kilku antagonistów receptora CGRP. Zwrócono także uwagę na potencjalne zastosowanie przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko CGRP lub jego receptorom. Mają one zmniejszać nasilenie napadów migreny oraz ich częstość poprzez obniżenie stężenia CGRP lub blokowanie jego działania. Leki te mogą stać się skuteczną alternatywą nie tylko dla tryptanów w leczeniu migreny, ale także innych leków stosowanych w leczeniu schorzeń związanych z zaburzeniami funkcji nerwu trójdzielnego.

Adres do korespondencji:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa, Poland
phone: +48 22 116 61 16
email: ebalkowiec@wum.edu.pl