2015 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Wpływ ketaminy zastosowanej podczas znieczulenia do elektrowstrząsów na stężenie mózgowego peptydu natriuretycznego

Krystian J. Wiśniewski1, Miłosz Krzywotulski1, Alicja Bartkowska-Śniatkowska2, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (2), 169–176
Data publikacji: 25-09-2015
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.07.001
Słowa kluczowe: terapia elektrowstrząsowa, ketamina, tiopental, mózgowy peptyd natriuretyczny, depresja lekooporna

Streszczenie

Cel pracy. Wykazanie terapeutycznego działania wlewu ketaminy w depresji zainicjowało próby zastosowania tego środka do znieczulenia przy zabiegach elektrowstrząsowych (EW). Ze względu na wpływ ketaminy na serce i układ krążenia, celem pracy była ocena wpływu ketaminy na wydolność serca poprzez określenie stężenia mózgowego peptydu natriuretycznego (brain natriuretic peptide; BNP) u pacjentów, u których w trakcie wszystkich zabiegów do znieczulenia stosowano tiopental, w porównaniu z pacjentami, u których przy 5 zabiegach EW stosowano ketaminę.

Materiał i metody. Badaniem objęto 27 pacjentów (11 mężczyzn, 16 kobiet) w wieku 21–81 lat (średnia 54 ±15), leczonych w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w latach 2013–2014 z powodu depresji lekoopornej lub schizofrenii lekoopornej (1 pacjent). U każdego pacjenta wykonano co najmniej 10 zabiegów EW. W pierwszej grupie (16 pacjentów) do znieczulenia stosowany był zawsze tiopental w dawce 2–5 mg/kg, a w drugiej (11 pacjentów), u których nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania ketaminy, anestetyk ten w dawce 1,0–1,5 mg/kg podawano zamiast tiopentalu w trakcie drugiego, czwartego, szóstego, ósmego i dziesiątego zabiegu. Oznaczenie BNP wykonywano przed pierwszym zabiegiem EW oraz po drugim, szóstym i dziesiątym zabiegu.

Wyniki. Nie stwierdzono istotnej różnicy w poziomie BNP między grupą znieczulaną samym tiopentalem a grupą poddaną naprzemiennemu znieczuleniu tiopentalem i ketaminą. Nie stwierdzono również istotnej różnicy, porównując poziomy BNP po kolejnych zabiegach, u pacjentów z tych dwóch grup analizowanych osobno.

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że u pacjentów, u których w trakcie zabiegów EW zastosowano ketaminę naprzemiennie z tiopentalem, poziom BNP jako markera niewydolności mięśnia sercowego jest podobny jak przy zabiegach z zastosowaniem samego tiopentalu.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań, Poland
phone: +48 792 223 757
email: kwis85@gmail.com