2013 zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 3-4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z V Szkoły Neuropsychofarmakologii (ECNP), 7–12 lipca 2013

Aleksandra Kucharska1, Agnieszka Prymus2, Alina Wilkowska3
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Katowicach
3. Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 195–201
Słowa kluczowe: European College of Neuropsychopharmacology, letnia szkoła, Oksford

Streszczenie

Uczestniczki V Szkoły Neuropsychofarmakologii organizowanej przez ECNP w Oksfordzie w dniach 7–12 lipca 2013 roku przedstawiły podsumowanie prezentowanych w trakcie jej trwania wykładów. Przytoczono kluczowe wnioski płynące z wystąpień, powołując się również na odpowiednią literaturę. Założenia szkoły są następujące: usystematyzowanie wiedzy teoretycznej młodych klinicystów z całej Europy, uzupełnienie jej o najnowsze doniesienia naukowe oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń. Niniejsze sprawozdanie stanowi zwięzłe podsumowanie tygodniowego szkolenia.