2013 zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

CHAD i ADHD u dzieci i młodzieży. Aspekty kliniczne i farmakoterapia

Aleksandra Rajewska-Rager1, Elżbieta Kaftańska2, Andrzej Rajewski3
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im K. Marcinowskiego w Poznaniu
2. Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Katedra Psychiatrii, Klinika Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 187–192
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, farmakoterapia, współchorobowość, dzieci i młodzież

Streszczenie

W prezentowanej pracy na podstawie przeglądu piśmiennictwa zanalizowano problem różnicowania klinicznego oraz postępowania terapeutycznego u dzieci z rozpoznaniem ADHD oraz zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. U dzieci i młodzieży, obok występujących trudności diagnostycznych, szczególnej uwagi wymaga stosowanie farmakoterapii. Jest ono związane z jednej strony z ryzykiem nasilenia objawów deficytu uwagi i nadpobudliwości, a z drugiej – z możliwością sprowokowania fazy maniakalnej lub depresyjnej jako pierwszego epizodu CHAD. Istotne znaczenie dla dobrego efektu leczenia ma też przewidywanie i ewentualne korygowanie działań niepożądanych stosowanych leków, takich jak napady drgawkowe lub tiki. Należy też mieć na uwadze, że oba omawiane schorzenia mogą występować wspólnie lub objawy nadpobudliwości ruchowej mogą być prekursorem zaburzeń afektywnych. W związku z tym w pracy przedstawiono podstawowe standardy postępowania oparte na danych z literatury, które powinny ułatwić postawienie właściwej diagnozy i podjęcie optymalnych decyzji terapeutycznych w omawianych zaburzeniach.