Proces zapalny a epileptogeneza. Nowe perspektywy zapobiegania padaczce i jej leczenia

2012 Zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 3–4

Artykuł poglądowy

Proces zapalny a epileptogeneza. Nowe perspektywy zapobiegania padaczce i jej leczenia

Karolina Kołosowska1, Adam Płaźnik1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 3–4, 143–152
Słowa kluczowe: padaczka, epileptogeneza, proces zapalny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki immunosupresyjne

Streszczenie

Coraz większa liczba doniesień wspiera immunologiczną hipotezę padaczki, która podkreśla znaczenie aktywacji układu odpornościowego w etiologii tej choroby. Modele drgawek rozniecanych – modele kindlingu oraz modele stanu padaczkowego umożliwiają obserwację procesów zachodzących w okresie epileptogenezy. W trakcie formowania się ogniska padaczkowego obserwuje się proliferację i aktywację astrocytów i mikrogleju, wzrost przepuszczalności bariery krew-mózg oraz wzrost ekspresji czynników prozapalnych – IL-1 β, TNF- α, IL-6. Wiele badań wskazuje na to, że czynniki prozapalne poprzez wpływ na pobudliwość neuronów oraz interakcje z układami neuroprzekaźników mogą mieć znaczący udział w rozwoju i propagacji ogniska padaczkowego. Wydaje się, że modulacja odpowiedzi zapalnej może mieć kluczowe znaczenie dla hamowania aktywności drgawkowej i otwiera nowe perspektywy oddziaływania terapeutycznego. W pracy opisano możliwości modyfi kacji aktywności drgawkowej poprzez leki przeciwzapalne oraz leki hamujące aktywację układu odpornościowego – leki immunosupresyjne w modelach zwierzęcych epileptogenezy.

Adres do korespondencji:
Karolina Kołosowska
Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: 22 45 82 732, faks: 22 45 82 771
e-mail: kkolosow@tlen.pl