Potencjalnie niebezpieczna interakcja pomiędzy trazodonem i flukonazolem

2012 Zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 3–4

Artykuł kazuistyczny

Potencjalnie niebezpieczna interakcja pomiędzy trazodonem i flukonazolem

Sławomir Murawiec1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 3–4, 165–167
Słowa kluczowe: trazodon, flukonazol, interakcja

Streszczenie

Wstęp. Trazodon jest lekiem przeciwdepresyjnym o mechanizmie działania blokującym receptory 5HT2 oraz hamującym wychwyt zwrotny serotoniny. Lek ten metabolizowany jest przy udziale cytochromu CYP3A4. Flukonazol, lek przeciwgrzybiczny, jest także metabolizowany przy udziale tego samego cytochromu CYP3A4. Z tego względu pomiędzy oboma substancjami może dojść do interakcji lek–lek, nasilającej działanie lub toksyczność trazodonu.
Opis przypadku. Opisano przypadek 42-letniego pacjenta, przyjmującego systematycznie trazodon w dawce 150 mg, który przyjął jednorazowo dawkę 100 mg fl uconazolu. Wystąpiły takie objawy jak senność, poczucie zmęczenia, zaburzenia koncentracji, refl eksu oraz zmiany w subiektywnym przeżywaniu szybkości poruszania się pojazdu. Interakcja ta okazała się potencjalnie niebezpieczna w kontekście prowadzenia przez pacjenta samochodu.
Wnioski. Opis przypadku wskazuje na wystąpienie interakcji lekowej pomiędzy lekiem przeciwdepresyjnym a jednorazowo przyjętym lekiem przeciwgrzybicznym. Co jednak najbardziej istotne, interakcja ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trzeciego czynnika, jakim było prowadzenie przez pacjenta pojazdu.

Adres do korespondencji:
Sławomir Murawiec
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: 224582751
e-mail: smurawiec@gmail.com