2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Wpływ litu na równowagę pro- i antyoksydacyjną in vitro

Oliwia Gawlik1, Wojciech Mielicki2, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 2, 95-104
Słowa kluczowe: lit, stres oksydacyjny, peroksydacja lipidów, choroba afektywna dwubiegunowa

Streszczenie

Wstęp: Mechanizm działań terapeutycznych litu wciąż nie został w pełni poznany. Proponowane hipotezy obejmują: modulację transportu i działania neuroprzekaźników, oddziaływanie na układy drugich i kolejnych wewnątrzkomórkowych przekaźników, regulację ekspresji genów oraz efekty neuroprotekcyjne i antyoksydacyjne.
Stres oksydacyjny to stan zaburzonej równowagi między procesami prooksydacyjnymi i obroną antyoksydacyjną. Prawdopodobnie odgrywa on istotną rolę w patofizjologii i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.
Cel: Celem badania była ocena wpływu litu na parametry stresu oksydacyjnego w osoczu ludzkim (in vitro).
Materiał i metody: Badanymi parametrami stresu oksydacyjnego były: peroksydacja lipidów i całkowity potencjał antyoksydacyjny.
Peroksydację lipidów oceniano poprzez pomiar stężenia związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARs) (metodą Rice-Evans). Całkowity potencjał antyoksydacyjny mierzono jako zdolność neutralizacji wolnego kationorodnika ABTS•+ (metoda Re). Próbki osocza od zdrowych ochotników były inkubowane ze stężeniami litu korespondującymi ze stężeniami stosowanymi w profilaktyce epizodów i leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Próbki kontrolne przygotowano bez leku.
Wyniki: Wykazano, iż w wyniku inkubacji osocza z litem nie doszło do statystycznie znamiennych zmian w poziomie TBARs ani całkowitego potencjału antyoksydacyjnego.
Wnioski: Badanie nie dowiodło, aby lit powodował istotne zmiany parametrów stresu oksydacyjnego w osoczu ludzkim in vitro. Wyniki te wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań na tym polu, np. in vivo na populacji chorych. 

Adres do korespondencji:
Oliwia Gawlik,
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. 042 675 73 71
faks 042 675 74 03
e-mail: [emial]oliwia.gawlik@umed.pl[/email]