2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Wpływ leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI na przetwarzanie informacji emocjonalnych w leczeniu depresji – wyniki badań kognitywnych i neurobrazowych

Magdalena Linke1, Sławomir Murawiec2
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 141–147
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, citalopram, escitalopram, poznawczy model depresji, przetwarzanie emocjonalne

Streszczenie

Artykuł stanowi pracę poglądową poświęconą opracowaniu najnowszych wyników badań kognitywnych oraz neuroobrazowych dotyczących efektów leczenia depresji lekami z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, jak citalopram i escitalopram). Wpływ leków przeciwdepresyjnych na funkcjonowanie OUN (ośrodkowego układu nerwowego) oraz występowanie objawów depresji w przedstawionych pracach wpisuje się w poznawczy paradygmat tego zaburzenia. Wyniki zaprezentowanych badań wskazują na wpływ leków z grupy SSRI na procesy przetwarzania emocjonalnego (m.in. tendencyjności koncentrowania się na emocjach negatywnych), które są ściśle związane występowaniem depresji. Już jednorazowa dawka tych leków powoduje wzrost tendencji do przetwarzania bodźców o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym poprzez aktywację specyficznych dla procesów przetwarzania emocjonalnego struktur mózgowych, takich jak jądra migdałowate.

Adres do korespondencji:
Magdalena Linke
III Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel./fax (22) 218 22 18, e-mail: mlinke@ipin.edu.pl