2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Leczenie farmakologiczne zaburzeń osobowości – przegląd współczesnych badań oraz zaleceń ekspertów

Justyna Holka-Pokorska1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 149–164
Słowa kluczowe: farmakoterapia, zaburzenia osobowości, zalecenia terapeutyczne

Streszczenie

Coraz więcej jest danych dotyczących możliwości uzyskania poprawy w trakcie terapii chorych z zaburzeniami osobowości. Inne dane wskazują, że nasilenie objawów związanych z zaburzeniami osobowości zmienia się wraz z wiekiem. Psychoterapia jako pierwszoplanowe postępowanie terapeutyczne w leczeniu chorych z zaburzeniami osobowości posiada ugruntowaną pozycję w psychiatrii klinicznej. W praktyce klinicznej jednak, farmakoterapia stosowana u chorych z zaburzeniami osobowości jest zjawiskiem częstym i dalekim od medycyny opartej na faktach. Większość modeli klinicznych, dotyczących farmakoterapii zaburzeń osobowości opiera się na założeniu, że u osób z nieprawidłową strukturą osobowości farmakoterapia spełnia rolę ochronną wobec dekompensacji w kierunku objawów zaburzeń psychicznych. Celem artykułu jest omówienie ogólnych zaleceń dotyczących leczenia farmakologicznego osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń World Federation of Societes of Biological Psychiatry. W artykule omówiono także w skrócie najważniejsze, przeprowadzone dotychczas badania kontrolowane placebo dotyczące skuteczności różnych preparatów farmakologicznych w leczeniu zaburzeń osobowości.

Adres do korespondencji:
Justyna Holka-Pokorska
III Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. +48 22 45 82 689, fax. +48 22 45 82 510
e-mail: pokorska@ipin.edu.pl