2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z sesji: Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych. 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, 23-26.06.2010

Tomasz Pawełczyk1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 71–77
Adres do korespondencji:
Tomasz Pawełczyk
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Uniwersytet Medyczny
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
e-mail: tomasz.pawelczyk@umed.lodz.pl