2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z Sesji „Lit w leczeniu i profilaktyce chorób afektywnych”. 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, 26.06.2010

Aleksandra Suwalska1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 79–84
Adres do korespondencji:
Aleksandra Suwalska
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 8491 539, email asuwalska@umed.poznan.pl