2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Produkty zaawansowanego utleniania białek (advanced oxidation protein products-AOPP) w depresji: wpływ leczenia przeciwdepresyjnego

Agnieszka Heymann-Szlachcińska1, Andrzej Wykrętowicz2, Janusz Rybakowski3
1. Szpital Psychiatryczny w Aalborgu, Szpital Uniwersytecki w Aarhus, Dania
2. Klinika Kardiologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego Poznaniu
3. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 85–90
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, stres oksydacyjny, produkty zaawansowanego utleniania białek, AOPP

Streszczenie

Cel: Celem pracy była ocena stężenia produktów zaawansowanego utleniania białek (advanced oxidazing protein products – AOPP), będących jednym z wykładników stresu oksydacyjnego, u chorych na depresję oraz wpływu leczenia przeciwdepresyjnego na stężenie AOPP.
Metody: Badaniem objęto 31 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego Poznaniu. W oparciu o kryteria ICD-10 u pięciu pacjentów rozpoznano pierwszy epizod depresyjny, u 6 pacjentów zaburzenia depresyjne nawracające, a u 20- depresję w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Chorzy leczeni byli przy pomocy następujących leków przeciwdepresyjnych: wenlafaksyny (10), paroksetyny (7), fluoksetyny (5), klomipraminy (4), citalopramu (3), sertraliny (1) i mianseryny (1). U pacjentów wykonano 2-krotne oznaczenia poziomu produktów zaawansowanego utleniania białek (AOPP) w osoczu, przed włączeniem leczenia oraz w remisji, na dawkach podtrzymujących leków. Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych osób, dobranych pod względem płci i wieku. Kryteria wykluczenia z badań stanowiło występowanie cukrzycy, niewydolności nerek, udaru mózgu, obwodowej choroby naczyń, stanu po zawale serca oraz nadciśnienia tętniczego.
Wyniki: U chorych na depresję przed leczeniem nie stwierdzono różnic w stężeniu AOPP w porównaniu z grupą osób zdrowych. Nie wykazano korelacji nasilenia między stężeniem AOPP a rozpoznaniem, długością trwania choroby, czasem trwania ostatniego epizodu i wiekiem pierwszego epizodu choroby. U badanych pacjentów po leczeniu przeciwdepresyjnym nastąpił istotny statystycznie spadek stężenia AOPP.
Wnioski: Wyniki badań mogą potwierdzać dotychczasowe obserwacje wskazujące na zmniejszanie się niektórych wykładników stresu oksydacyjnego pod wpływem leczenia przeciwdepresyjnego.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Heymann-Szlachcińska
Aalborg Psykiatriske Sygehus
Molleparkvej 10, 9000 Aalborg
Email: agnieszkaheymann@wp.pl