2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Zaburzenia ruchowe w trakcie leczenia lewodopą u osób z chorobą Parkinsona

Urszula Fiszer1
1. Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 4, 221–226
Słowa kluczowe: zaburzenia ruchowe, choroba Parkinsona, lewodopa

Streszczenie

Zaburzenia ruchowe są podstawowym problemem w chorobie Parkinsona (chP), mogą być one wyrazem choroby, a także objawem niepożądanym leczenia lewodopą, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach diagnostycznych. Wyraźna odpowiedź na lewodopę oraz występowanie fl uktuacji i dyskinez, związanych z jej stosowaniem, uznane są za typowe objawy tego schorzenia. Powstawanie zaburzeń ruchowych po lewodopie związane jest z ośrodkowym i obwodowym mechanizmem. Mechanizmy ośrodkowe obejmują progresję zwyrodnienia nigrostriatalnego, zmiany w receptorach dopaminergicznych oraz działanie lewodopy. Mechanizmy obwodowe związane są z wchłanianiem oraz metabolizmem lewodopy. Celem postępowania terapeutycznego w chP jest zmniejszanie objawów klinicznych oraz niepożądanych skutków stosowanej farmakoterapii.

Adres do korespondencji:
Urszula Fiszer
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
SPSK im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. (0-22) 629-43-49, fax (022) 584 13-06
e-mal: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl