2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Możliwości oddziaływania terapeutycznego na receptor NMDA układu glutaminianergicznego w leczeniu schizofrenii

Dominik Strzelecki1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 4, 243–248
Słowa kluczowe: D-seryna, D-cykloseryna, transporter glicyny, sarkozyna, NMDA, schizofrenia

Streszczenie

Artykuł dotyczy klinicznego zastosowania modulatorów receptora NMDA układu glutaminianergicznego w schizofrenii lub substancji wpływających na stężenia tych modulatorów. Prawie wszystkie dotychczas opublikowane badania, dotyczące tego zagadnienia, opisują efekty kliniczne połączenia leków przeciwpsychotycznych z glicyną czy innymi koagonistami receptora NMDA (D-seryną, D-cykloseryną i D-alaniną) lub inhibitorem transportera glicynowego (sarkozyną). Większość wyników badań opublikowanych dotychczas wskazuje na umiarkowanie korzystny wpływ na symptomatologię choroby, szczególnie gdy lekiem przeciwpsychotycznym nie jest klozapina. Efektem, którego według piśmiennictwa należy się spodziewać, stosując koagonistę receptora NMDA lub inhibitor transportera glicynowego, jest umiarkowana (średnio ok. 10-20%) poprawa w zakresie objawów negatywnych. Opisywana terapia jest bezpieczna, częstość występujących objawów niepożądanych nie różni się istotnie od częstości obserwowanej u pacjentów otrzymujących placebo.

Adres do korespondencji:
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Uniwersytetu Medycznego
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. 042 675 72 13
e-mail: strzeleckidomin@poczta.onet.pl