2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Wpływ leków przeciwpsychotycznych na jakość funkcjonowania szkolnego/akademickiego osób w rok po I epizodzie schizofrenii

Jolanta Rabe-Jabłońska1, Tomasz Pawełczyk1, Kamila Wojtczak2
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ „NOWA” w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 3, 141–148
Słowa kluczowe: I epizod schizofrenii, leki przeciwpsychotyczne, jakość szkolnego/akademickiego funkcjonowania

Streszczenie

Cel badań: Ustalenie związków między rodzajem leku przeciwpsychotycznego zastosowanym w I epizodzie schizofrenii, liczbą przebytych kuracji dla uzyskania poprawy, czasem systematycznego przyjmowania leków wg zaleceń lekarza leczącego a jakością funkcjonowania szkolnego/akademickiego w rok po I epizodzie psychozy.
Metoda: Badaniem objęto 114 osób (14-23 lat) po I epizodzie schizofrenii (ICD-10), pacjentów Kliniki Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieży, Poradni Leczniczo-Konsultacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz gabinetu prywatnego. Informacje o rodzaju neuroleptyku stosowanym w I epizodzie schizofrenii, liczbie przebytych kuracji dla uzyskania poprawy, czasie kontynuowania leczenia po hospitalizacji zgodnie z zaleceniami lekarza uzyskano z dokumentacji medycznej oraz przy pomocy ankiety skierowanej do pacjentów i ich rodzin.
Wyniki: Stwierdzono, że większość pacjentów po I epizodzie schizofrenii, po powrocie do edukacji, ma trudności w nauce: wg oceny subiektywnej – prawie 90% badanych, a wg oceny obiektywnej około 80%. Istotne statystycznie okazały się związki między czasem kontynuowania farmakoterapii a występowaniem obiektywnych trudności szkolnych oraz pośrednio również między faktem stosowania LPIIG.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zaplanowania odpowiedniej pomocy dla tej grupy chorych: zapewnienie ciągłości farmakoterapii poprzez edukację i kontrolę współpracy w farmakoterapii oraz stosowanie LPIIG.

Adres do korespondencji:
Jolanta Rabe-Jabłońska
Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. 042 675 73 42; fax. 042 675 74 03
e-mail: Jabl@csk.am.lodz.pl