2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Piracetam w leczeniu Łagodnych Zaburzeń Poznawczych (Mild Cognitive Impairment – MCI) oraz chorobie Alzheimera

Alina Borkowska1, Marzena Ziółkowska-Kochan2, Wiktor Dróżdż1
1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
2. Katedra i Zakład Neurofizjologii UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 3, 155–160
Słowa kluczowe: piracetam, łagodne zaburzenia poznawcze (MCI), choroba Alzheimera, dysfunkcje poznawcze, testy neuropsychologiczne

Streszczenie

Cel: Celem pracy była ocena funkcji poznawczych u chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) i u chorych na chorobę Alzheimera leczonych piracetamem w dawce 2400 mg/dobę i 4800 mg/dobę przez sześć miesięcy.
Metoda: Badaniem objęto 20 osób z MCI, 21 osób z chorobą Alzheimera oraz u 20 osób zdrowych, dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia do osób chorych. W celu wykluczenia depresji zastosowano 17-itemową skalę depresji Hamiltona, a do oceny nasilenia globalnych zaburzeń poznawczych skalę Mini Mental State Examination (MMSE). Do oceny neuropsychologicznej użyto testu fluencji słownej, testu zegara i testu powtarzania cyfr wprost i wspak.
Wyniki: Osoby z rozpoznaniem MCI i choroby Alzheimera we wszystkich testach oceniających funkcje poznawcze uzyskały wyniki istotnie gorsze, w porównaniu z osobami zdrowymi. Chorzy z MCI uzyskali wyniki lepsze, niż osoby z chorobą Alzheimera, poza testem powtarzania cyfr wspak. W grupie osób z MCI wykonanie testów neuropsychologicznych było istotnie lepsze, kiedy dawka piracetamu wynosiła 4800 mg/dobę, w porównaniu z dawką 2400 mg/dobę. Wyż- sza dawka piracetamu korelowała z lepszym wykonaniem wszystkich testów w grupie chorych z MCI, w grupie chorych z chorobą Alzheimera korelacja taka wystąpiła z wynikiem MMSE oraz z testem fluencji słownej.
Wnioski: W MCI stwierdzono istotne zaburzenia funkcji poznawczych, zaś w zakresie pamięci operacyjnej – na poziomie podobnym jak w chorobie Alzheimera. Piracetam może być jedną z opcji terapeutycznych, mających istotne znaczenie dla poprawy funkcji poznawczych w MCI, szczególnie w wyższej dawce terapeutycznej.

Adres do korespondencji:
Alina Borkowska
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 052 58 53 702, fax 052 58 53 703, email: alab@cm.umk.pl