2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Dodanie leku przeciwpsychotycznego II generacji lub leku przeciwpadaczkowego jako metoda postępowania u chorych na schizofrenię ze słabą odpowiedzią na klozapinę

Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 3, 167–176
Słowa kluczowe: schizofrenia oporna na leczenie klozapiną, augmentacja

Streszczenie

Klozapina jest skutecznym lekiem przeciwpsychotycznym zalecanym w terapii chorych na schizofrenię, u których co najmniej dwie poprzednie kuracje lekami przeciwpsychotycznymi nie spowodowały poprawy klinicznej. Ocenia się, że odpowiedź terapeutyczna podczas leczenia klozapiną występuje u 36-67% chorych „lekoopornych”, jednak u wielu z nich efekt ten pozostaje niezadowalający. Celem pracy jest przegląd badań poświęconych ocenie skuteczności dodania innego leku przeciwpsychotycznego II generacji lub leku przeciwpadaczkowego do nieskutecznej terapii klozapiną. W wyniku wyszukiwania w bazie danych Medline znaleziono 8 prac opisujących wyniki kontrolowanych badań randomizowanych (RCT) oraz 18 prac, w których przedstawiono badania typu otwartego i opisy przypadków. Wyniki RCT potwierdziły dobre efekty kliniczne po dodaniu lamotriginy, a także sulpirydu u chorych na schizofrenię leczonych bezskutecznie klozapiną. Badania otwarte wskazują na skuteczność dodania amisulprydu, aripiprazolu oraz ziprasidonu w przypadku „oporności” na klozapinę, jednak wymaga to potwierdzenia w RCT. Łączne stosowanie leku przeciwpsychotycznego II generacji lub leku przeciwpadaczkowego i klozapiny jest na ogół dobrze tolerowane. Dodanie risperidonu lub lamotriginy nie powodowało zmian stężenia klozapiny w surowicy. Badane grupy chorych różnią się pod względem zastosowanych kryteriów włączenia, a co za tym idzie długością wcześniejszego leczenia klozapiną, stosowanymi dawkami, nasileniem choroby, oraz metodami oceny klinicznej. W większości z nich możliwości wnioskowania ogranicza niewielka liczebność badanych grup.

Adres do korespondencji:
Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. (0 61) 849 15 31, fax (0 61) 8 48 03 92
e-mail: jjaracz@ump.edu.pl