2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Aripiprazol w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych innych niż schizofrenia

Justyna Holka-Pokorska1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 1, 43–52
Słowa kluczowe: aripiprazol, farmakoterapia chorób i zaburzeń psychicznych innych niż schizofrenia

Streszczenie

Analiza wyników badań ostatnich lat wskazuje, że aripiprazol bywa coraz częściej stosowany nie tylko w leczeniu schizofrenii, ale także w innych chorobach i zaburzeniach psychicznych. Tematem obecnego opracowania jest omówienie aspektów psychofarmakologicznych oraz klinicznych zastosowania aripiprazolu w leczeniu: ostrego epizodu maniakalnego oraz epizodu mieszanego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego, zapobieganiu nawrotom w chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej oraz dwubiegunowej, potencjalizacji leczenia przeciwdepresyjnego u chorych z depresją lekooporną, objawów związanych z zaburzeniem osobowości typu borderline, zaburzeń psychotycznych w przebiegu zespołów otępiennych i zespołu majaczeniowego.

U chorych na chorobę afektywną dwubiegunową wykazano działanie normotymiczne aripiprazolu w leczeniu oraz profilaktyce stanów maniakalnych. W badaniach klinicznych nie udało się natomiast wykazać działania przeciwdepresyjnego aripiprazolu stosowanego w monoterapii w leczeniu epizodu depresyjnego, ani działania zapobiegającego nawrotom depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Udowodniono natomiast, że w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej, aripiprazol w leczeniu skojarzonym z lekiem przeciwdepresyjnym wpływa korzystnie na objawy depresyjne u chorych opornych na leczenie.

Udowodniono, że w grupie chorych z zaburzeniami osobowości borderline aripiprazol okazał się skuteczny w zakresie zmniejszenia nasilenia objawów lękowo-depresyjnych, gotowości do reagowania agresją oraz paranoidalnych cech myślenia. Szczególną zaletą aripiprazolu jest jego dobre bezpieczeństwo i tolerancja, które sprawia, że może on być z powodzeniem stosowany w leczeniu objawów psychotycznych w przebiegu zespołów otępiennych lub przedłużających się zaburzeń świadomości o różnej etiologii, u chorych z licznymi obciążeniami somatycznymi. Dwa ostatnie zastosowania aripiprazolu wymagają jednak potwierdzenia w badaniach obejmujących duże populacje chorych.

Adres do korespondencji:
Justyna Holka-Pokorska
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. + 48 22 45 82 747
email: pokorska@ipin.edu.pl