2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Analiza zależności pomiędzy przebiegiem schizofrenii w początkowym okresie choroby a dysfunkcjami poznawczymi po średnio 31 latach od zachorowania

Agnieszka Kałwa1, Małgorzata Rzewuska1, Agnieszka Piróg-Balcerzak1, Małgorzata Luks1, Janina Skalska1, Alina Borkowska2
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 1, 25–32
Słowa kluczowe: schizofrenia przewlekła, schizofrenia paranoidalna, funkcje poznawcze, funkcje wykonawcze, pamięć operacyjna

Streszczenie

Celem pracy jest opisanie zależności pomiędzy przebiegiem schizofrenii w ciągu pierwszych 9 lat choroby a obrazem psychopatologicznym i funkcjonowaniem poznawczym po latach. W badaniach własnych wzięły udział 33 osoby z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, które od początku choroby objęte były 9-letnią obserwacją. Osoby z gorszym przystosowaniem przedchorobowym o cięższym przebiegu schizofrenii, niezależnie od czasu farmakologicznego leczenia i nie leczenia psychozy w pierwszych latach choroby charakteryzowały się większym nasileniem objawów psychopatologicznych w badaniu aktualnym, gorszym przystosowaniem ogólnym oraz większym spowolnieniem psychomotorycznym i gorszą sprawnością pamięci operacyjnej wzrokowo-przestrzennej. Z wyjątkiem TMT (część A i B), wynik żadnego z testów neuropsychologicznych nie okazał się istotny w korelacji z przebiegiem choroby (leczenie vs nieleczenie zaostrzeń choroby) w pierwszych 9 latach. Znaleziono związek pomiędzy gorszym przystosowaniem przedchorobowym a sztywnością myślenia, spowolnieniem psychomotorycznym oraz zaburzeniami pamięci operacyjnej wzrokowo-przestrzennej i nasileniem objawów psychopatologicznych w badaniu obecnym. Efektywność myślenia badanych była związana z lepszym przystosowaniem przedchorobowym oraz dłuższymi okresami systematycznego leczenia farmakologicznego w pierwszych latach choroby. Aktualne przystosowanie chorych było lepsze niż w momencie pierwszego epizodu.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Kałwa
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: kalwa@ipin.edu.pl