2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Związek stresujących czynników życiowych z efektem terapii nortryptyliną i escitalopramem u pacjentów z depresją

Aleksandra Rajewska-Rager1, Paweł Kapelski1, Anna Leszczyńska-Rodziewicz1, Magdalena Kaczmarkiewicz-Fass1, Joanna Hauser1,2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Pracownia Genetyki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 4, 181–185
Słowa kluczowe: depresja, stresujące wydarzenia życiowe, skuteczność leczenia, escitalopram, nortryptylina

Streszczenie

Cel pracy: Wiele badań potwierdziło wpływ niekorzystnych wydarzeń życiowych na wystąpienie epizodu depresyjnego. Celem niniejszej pracy była analiza skuteczności leczenia przeciwdepresyjnego, w zależności od występowania i nasilenia stresujących wydarzeń życiowych, poprzedzających epizod depresyjny.
Materiał i metoda: Badaną grupę stanowiło 95 niespokrewnionych pacjentów (22 mężczyzn i 73 kobiety), w wieku od 19 do 68 lat z rozpoznaniem epizodu depresji niepsychotycznej umiarkowanego i ciężkiego stopnia spełniających kryteria diagnostyczne DSM-IV i ICD-10. Pacjenci podzieleni zostali losowo na dwie główne grupy: 1) osoby leczone lekiem serotoninergicznym – escitalopramem (n=55) w terapeutycznych dawkach 10-20 mg/d, 2) osoby leczone lekiem noradrenergicznym – nortryptyliną (n=40) w dawkach 75-100 mg/d. Skutecznością leczenia określano redukcje o ≥ 50% punktów w skali Hamiltona w 8 tygodniu leczenia. Za pomocą kwestionariusza BLEQ wyodrębniono również podgrupy osób z łagodnym nasileniem stresujących wydarzeń życiowych sLE ≤ 6 oraz z bardziej nasilonymi wydarzeniami życiowymi sLE ≥ 6 .
Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono brak istotnej statystycznie różnicy w skuteczności leczenia pomiędzy escitalopramem a nortryptyliną, zarówno w podgrupie osób z sLE ≤ 6 (p=0,106), jak i u osób z sLE ≥ 6 (0,202).

Adres do korespondencji:
Aleksandra Rajewska-Rager
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. (0 61) 849 15 31, fax. (0 61) 848 03 92
e-mail: aleksandra.rajewska@interia.pl