2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Skuteczność leków przeciwpadaczkowych w leczeniu zaburzeń lękowych

Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 4, 187–194
Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe, zaburzenia lękowe

Streszczenie

Układ GABA-ergiczny odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie zaburzeń lękowych. Niektóre leki przeciwpadaczkowe zwiększają aktywność tego układu, co może wiązać się z ich działaniem przeciwlękowym. W wyniku wyszukiwania w bazie danych Medline słów kluczowych: zaburzenia lękowe z napadami paniki, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia stresowe pourazowe oraz karbamazepina, walproiniany, gabapentyna, pregabalina, tiagabina, lewetiracetam, lamotrygina znaleziono 35 prac w języku angielskim. Były to kontrolowane badania randomizowane, badania typu otwartego oraz opisy przypadków. Kontrolowane badania randomizowane z użyciem placebo wykazały skuteczność pregabaliny w zaburzeniach lękowych uogólnionych i fobii społecznej, a także gabapentyny w fobii społecznej. Wyniki badań otwartych przeprowadzonych u chorych zaburzeniami lękowymi z użyciem innych leków wymagają potwierdzenia z zastosowaniem badań kontrolowanych.

Adres do korespondencji:
Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych im. K. Marcinkowskiego UM w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. ( 0 61) 849 15 31, fax. (0 61) 8 48 03 92
e-mail: jjaracz@ump.edu.pl